Bipolaire stoornissen

Initiatief: NVvP Aantal modules: 58

Naastbetrokkenen en triade bipolaire stoornis

Uitgangsvraag

Op welke wijze dient ervaringsdeskundigheid en samenwerking in de triade patiënt-professional-familie georganiseerd te worden?

Aanbeveling

Bij elke aanbeveling staat tussen vierkante haken de sterkte van de aanbeveling volgens grade (zie kopje ‘Verantwoording’).


De richtlijncommissie beveelt aan om de naastbetrokkene(n) in alle gevallen bij de behandeling te betrekken en de patiënt hiervoor te motiveren. [1C]

Behandelaars moeten laagdrempelig beschikbaar zijn voor naastbetrokkenen. [1C]

Psycho-educatiecursussen die aan patiënten en naastbetrokkenen gezamenlijk worden aangeboden, individuele gezinsondersteuning (ook al bestaat hier geen vast format voor) en de Triadekaart (onderzocht bij de behandeling van schizofrenie) hebben bewezen meerwaarde als hulpmiddel bij het bevorderen van samenwerking binnen de triade (patiëntnaastbetrokkenen-hulpverlening). [1C]

Er zijn in Nederland meerdere familie-interventies ontwikkeld die verschillen in opzet, doelgroep, duur en aantal bijeenkomsten. Er bestaat nog weinig inzicht in de aard, de ervaringen met, en de effectiviteit van deze interventies. Meer onderzoek hiernaar is nodig. [1C]

Er dient aandacht voor te zijn dat de naastbetrokkenen niet overbelast raken door de zorg die ze bieden. [1C]

De volgende elementen zijn van belang voor hulpverleners die met naastbetrokkenen werken. [1C]               

  • Zorg ervoor dat behandeling en begeleiding op elkaar zijn afgestemd en dat de verschillende partijen dezelfde doelen nastreven.
  • Besteed aandacht aan sociale en klinische behoeften van de patiënt.
  • Zorg voor goed medicatiemanagement.
  • Luister naar naastbetrokkenen en betrek hen op voet van gelijkwaardigheid bij de behandeling en begeleiding.
  • Verken de verwachtingen van de patiënt en naastbetrokkenen over het behandelprogramma.
  • Onderzoek de mogelijkheden en beperkingen van de familie in de zorg voor de patiënt.
  • Probeer conflicten op te lossen door aandacht te besteden aan emoties van patiënt en naastbetrokkenen tegenover elkaar.
  • Erken gevoelens van verlies.
  • Geef adequate informatie aan de patiënt en de naastbetrokkenen.
  • Stimuleer en begeleid, in samenspraak met patiënt en naastbetrokkenen, het maken van een signaleringsplan en biedt professionele ondersteuning in crisissituaties.
  • Probeer de communicatie tussen de naastbetrokkenen te verbeteren.
  • Train naastbetrokkenen in probleemoplossende technieken.
  • Moedig naastbetrokkenen aan om hun netwerk uit te breiden (bijvoorbeeld via een familieorganisatie).
  • Wees flexibel in het tegemoetkomen aan de behoeften van naastbetrokkenen.
  • Zorg ervoor dat een andere hulpverlener beschikbaar is voor het geval dat het contact met naastbetrokkenen stagneert.


Er dient aandacht te zijn voor de eventuele kinderen van een patiënt met een bipolaire stoornis, vanwege de impact die het hebben van de stoornis binnen het gezin kan hebben. [1C] Bied aanvullende zorg (bijvoorbeeld hulpverlening voor KOPP: kinderen van ouders met psychische problemen) actief aan.

De richtlijncommissie beveelt aan naastbetrokkenen en patiënten te informeren over het bestaan en het werk van de vmdb (www.vmdb.nl). [1C]

De werkgroep beveelt aan om de inzet van ervaringsdeskundige naastbetrokkenen in multidisciplinaire teams te overwegen. [1C]

Overwegingen

Dilemma's

Om de samenwerking tussen de patiënt, de naastbetrokkenen en de behandelaar effectief te laten verlopen, hebben zij allen specifieke vaardigheden en competenties nodig. Van de behandelaar wordt verwacht dat hij deze belangrijke samenwerking tot stand brengt en op gang houdt. Hiertoe zal soms zowel de patiënt als de naastbetrokkene actief gemotiveerd moeten worden. Behalve dat de patiënt niet altijd zal willen meewerken, wil of kan ook niet iedere naastbetrokkene zich zo intensief verbinden aan de behandeling. Het opbouwen en handhaven van een vertrouwensrelatie tussen de drie partijen kunnen op gespannen voet komen te staan met de noodzaak om drang en dwangmiddelen toe te passen als de patiënt in crisis is of dreigt te geraken. Zorgvuldigheid, openheid en overleg met de patiënt en de naastbetrokkenen zijn altijd van belang, evenals de evaluatie achteraf van deze moeilijke situaties.

 

Er kunnen allerlei zaken spelen vanwege het medische beroepsgeheim, zeker in een tijd dat het beroepsgeheim steeds meer onder druk staat en zorginstanties bijvoorbeeld verplicht worden om medewerking te verlenen aan het verstrekken van medische gegevens over de patiënt ten behoeve van de financiering van de zorg. Het is in de praktijk voor artsen en verpleegkundigen soms lastig om te beoordelen wanneer wel en wanneer niet informatie mag worden verstrekt aan derden of externe instanties. Indien de patiënt wilsbekwaam is en er geen andere belemmerende factoren zijn, is hiervoor zijn of haar schriftelijke toestemming nodig. Implementatie van de Triadekaart en goede afspraken binnen de triade kunnen hierbij nuttig zijn.

Onderbouwing

Naastbetrokkenen spelen een belangrijke rol in de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis. Het kunnen familieleden, partners of goede vrienden zijn. Naastbetrokkenen hebben vaak verschillende rollen. Ze kennen de patiënt goed en hebben dus veel ervaring in de omgang met hem of haar. Hierdoor zijn ze vaak een informatiebron voor de hulpverlener (Van Veen e.a., 2008). Deze ervaringskennis is van groot belang bij de diagnostiek, de vroegsignalering en de behandeling van de patiënt met een bipolaire stoornis. Van Veen e.a. (2008) beschrijven verder de naastbetrokkene als mantelzorger. Zij krijgen soms (tijdelijk) de rol van primaire zorgverlener, waar men niet altijd op is voorbereid en voor is toegerust. De rol van primaire zorgverlener kan wisselen in intensiteit als gevolg van verandering van het beloop van de stoornis, de zorgbehoefte en afhankelijk van het overige aanwezige steunsysteem. Een naastbetrokkene kan zelf problemen ontwikkelen en hulp nodig hebben als zijn draagkracht overschreden wordt. Ze krijgen dan de rol van hulpvrager (Kwekkeboom, 2000; Van Wijngaarden, 2003).

 

Door de aard van de bipolaire stoornis kan samenwerken voor de patiënt (tijdelijk) moeilijk of zelfs onmogelijk zijn. Het is dus noodzakelijk dat naastbetrokkene(n) en hulpverlener(s) de patiënt hierin zo goed mogelijk ondersteunen en stimuleren. De naastbetrokkene kan de patiënt tot steun zijn bij het verwerven van ziekte-inzicht, acceptatie en therapietrouw, en bij vroegsignalering. Er is Nederland een aantal familie-interventies ontwikkeld, maar er bestaat nog weinig inzicht in de aard en de ervaringen met deze interventies in de praktijk. Van Erp e.a. (2009) beschrijven een aantal van deze interventies en hebben het effect ervan beschreven in hun rapport Familie in de Langdurige GGz, deel 1: Interventies. De richtlijncommissie neemt aan dat een groot deel van de uitkomsten ook van toepassing is op de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naastbetrokkenen. Zonder in te gaan op alle afzonderlijke interventies, noemen we de conclusie uit het rapport: dat in de Nederlandse ggz de samenwerking tussen hulpverleners en familie nog in de kinderschoenen staat. Verpleegkundigen lijken het meest bereid om de ervaringsdeskundigheid van naastbetrokkenen te erkennen.

 

Familie-interventies laten vooral gunstige resultaten zien voor patiënten: terugval wordt uitgesteld, er zijn minder heropnamen en de medicatietrouw neemt toe. Over de effecten voor de naastbetrokkenen zelf is minder eenduidig bewijs gevonden. Psycho-educatiecursussen die aan patiënten en naastbetrokkenen gezamenlijk worden aangeboden, individuele gezinsondersteuning en de Triadekaart (onderzocht bij de behandeling van schizofrenie) hebben aangetoonde meerwaarde. In contact komen met lotgenoten ervaren zowel patiënten als naastbetrokkenen veelal als positief. Er dient aandacht te zijn voor (ook volwassen) kinderen van een ouder met een bipolaire stoornis, en voor broers en zussen, vanwege de impact die de gevolgen van de stoornis binnen het gezin kan hebben. Kinderen van ouders met een psychiatrische stoornis hebben een verhoogd groot risico op geestelijke-gezondheidsproblemen. Er is ook een aanzienlijke kans op verslaving aan drugs of alcohol. Om ouders en hun kinderen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van dergelijke problemen, kan gebruik worden gemaakt van gezinsinterventies, opvoedingsondersteuning, richtlijnen voor een gezonde leefstijl, en online groepscursussen (bijvoorbeeld hulpverlening voor kopp: kinderen van ouders met psychische problemen).

 

Behandelaars zijn sinds de invoering van de Wet verplichte meldcode (2013) verplicht een ‘kindcheck’ uit te voeren om de veiligheid van aanwezige kinderen in het gezin te onderzoeken. Bij twijfels hierover kan contact worden opgenomen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling voor consultatie

Triade

De triade is de samenwerking op gelijkwaardige basis tussen patiënten, naastbetrokkenen en behandelaars. Deze samenwerking vraagt van elk van deze drie partners een open en positieve houding en specifieke vaardigheden. Er moeten daarbij duidelijke afspraken worden gemaakt tussen patiënt, naastbetrokkene(n) en behandelaar(s). Deze kunnen worden vastgelegd in het signaleringsplan en in de Triadekaart. De richtlijncommissie verwijst naar de publicatie van Van Erp e.a. (2009) voor uitgebreide informatie over onderzoek naar de verschillende interventies.

 

Voor de selectie van onderzoeken in deze wetenschappelijke onderbouwing is gebruikgemaakt van onderzoeken uit de Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie (Van Alphen e.a., 2012) en van kennis van de leden van de werkgroep.

 

Tranvog en Kristoffersen (2008) hebben de ervaringen van een achttal naastbetrokkenen in kaart gebracht en van daaruit aanbevelingen gedaan voor de hulpverlening. Hieruit komt naar voren dat de naastbetrokkenen de zorg voor en het samenleven met een patiënt met een bipolaire stoornis soms als een last ervaren. Busschbach e.a. (2009) vonden dat de tevredenheid van familieleden met de Triadekaart groot is en dat ze de ondersteunende taken als minder belastend ervaren. Het is aannemelijk dat de Triadekaart eenzelfde functie en meerwaarde kan hebben als hulpmiddel tussen de hulpverlening en de naastbetrokkenen van een patiënt met een bipolaire stoornis.

 

Uit onderzoek van Van der Voort e.a. (2009) blijkt dat de stoornis effect heeft op diverse levensgebieden. Naastbetrokkenen ervaren soms beperkingen in hun eigen leefruimte of bij het ondernemen van hun eigen activiteiten. Daarnaast kunnen er gevoelens van onveiligheid, schaamte en schuld bestaan. Uit verschillende kwalitatieve onderzoeken kwam naar voren dat het voor naastbetrokkenen belangrijk is dat er tijd en aandacht aan hen wordt besteed, zodat er een vertrouwensband kan ontstaan. Erkenning en op waarde schatten van de ervaringen van de naastbetrokkene vergroot de tevredenheid over de hulpverlening en vermindert de spanning bij naastbetrokkenen. Het betreft dan gevoelens zoals angst, twijfel, rouw en machteloosheid, en ook angst voor of ervaringen met stigmatisering. Uit deze onderzoeken kwam ook naar voren dat naastbetrokkenen waarde hechten aan ondersteuning bij het leren omgaan met de stoornis van de patiënt, zoals in psycho-educatiegroepen of lotgenotengroepen.

 

Naastbetrokkenen hebben behoefte aan voorlichting over de bipolaire stoornis en de behandeling. Het is belangrijk dat de hulpverlener uitdraagt dat de naastbetrokkene een belangrijke, proactieve rol in de behandeling kan spelen bij preventie, vroegsignalering, opstelling van het signaleringsplan, ondersteuning en activering. Dit geldt voor zowel de acute en de voortgezette behandeling als voor de onderhoudsbehandeling. Laagdrempelige beschikbaarheid van de hulpverleners is belangrijk voor de naastbetrokkene, bijvoorbeeld ook om advies te krijgen over hoe zelf om te gaan met de patiënt. De naastbetrokkene moet zich daarbij kunnen wenden tot één centraal aanspreekpunt (persoon in plaats van instelling) (Van der Voort e.a., 2009).

 

Uit onderzoek van Dixon e.a. (2001) blijkt dat de volgende elementen van belang zijn voor hulpverleners die met naastbetrokkenen werken.

 

  • Zorg ervoor dat behandeling en begeleiding op elkaar zijn afgestemd en dat dezelfde doelen worden nagestreefd.
  • Besteed aandacht aan behoeften van de patiënt.
  • Zorg voor goed medicatiemanagement.
  • Luister naar familieleden en betrek hen op voet van gelijkwaardigheid bij de behandeling en begeleiding.
  • Verken de verwachtingen van patiënten en familieleden over het behandelprogramma.
  • Onderzoek de mogelijkheden en beperkingen van de familie in de zorg voor de patiënt.
  • Probeer conflicten op te lossen door aandacht te besteden aan emoties binnen het gezin.
  • Erken gevoelens van verlies.
  • Geef adequate informatie aan patiënten en familieleden.
  • Zorg voor een signaleringsplan en crisiskaart en professionele ondersteuning in crisissituaties.
  • Probeer de communicatie tussen familieleden te verbeteren.
  • Train familieleden in probleemoplossende technieken.
  • Moedig familieleden aan om hun netwerk uit te breiden (bijvoorbeeld via een familieorganisatie).
  • Wees flexibel om tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van familieleden.
  • Zorg ervoor dat een andere hulpverlener beschikbaar is voor het geval dat het contact met familieleden stagneert, en breng de huisarts hiervan op de hoogte.

 

Inzet van ervaringsdeskundigen

Onderzoeken over de inzet van ervaringsdeskundigen in f-act-teams zijn samengevat in de Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie (Van Alphen, 2012, p. 242). Er is vooralsnog geen wetenschappelijke evidence voor de meerwaarde van het inzetten van ervaringsdeskundigen (patiënten en naastbetrokkenen) binnen een multidisciplinair team voor behandeling van bipolaire stoornissen. Wel zijn de eerste praktijkervaringen hiermee positief. Ervaringsdeskundigen kunnen bijvoorbeeld een rol spelen bij psycho-educatiecursussen, het geven van voorlichting, het ondersteunen van lotgenotengroepen, en als contactpersoon voor patiëntenverenigingen

 

Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB)

Behalve de professionele zorg kan een patiëntenvereniging als de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB) een belangrijke rol spelen bij de verankering van de triade. Binnen de VMDB is veel ervaringskennis beschikbaar van zowel patiënten als naastbetrokkenen. Dit kan het proces van herkenning, erkenning en acceptatie stimuleren. Hierdoor kan zowel de patiënt als de naastbetrokkene in moeilijke situaties zorg delen met ervaringsdeskundigen binnen de VMDB en zich de noodzakelijke kennis eigen maken. De patiëntenvereniging beschikt over voorlichtingsmateriaal en een groot literatuuraanbod voor niet-professionals. Een persoonlijk gesprek met een ervaringsdeskundige is altijd direct mogelijk via de lotgenotenlijn. Zie ook www.vmdb.nl.

 

De VMDB heeft de volgende speerpunten:

 

  • voorlichting, steun en belangenbehartiging van patiënten en betrokkenen;
  • informatie geven over de behandelmogelijkheden van de bipolaire stoornis;
  • lotgenotencontact stimuleren;
  • ervaringsdeskundige inbreng bij psycho-educatie, voorlichting en lotgenotencontact;
  • isolement en taboes doorbreken;
  • samenwerking met behandelaars;
  • nationale en internationale contacten;
  • stimuleren van wetenschappelijk onderzoek;

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-01-2015

Laatst geautoriseerd  : 01-01-2015

Geplande herbeoordeling  :

Uiterlijk in 2020 bepaalt het netwerk kwaliteitsontwikkeling ggz in samenspraak met de betrokken partijen of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen wanneer nieuwe ontwikkelingen ertoe aanleiding geven om een vervroegd herzieningstraject te starten.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Algemene gegevens

Deze richtlijn is ontwikkeld door de richtlijnwerkgroep Bipolaire stoornissen, op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (v&vn). Het is een multidisciplinaire richtlijn die aanwijzingen geeft voor screening, diagnostiek en behandeling van bipolaire stoornissen. De ontwikkeling is gefinancierd vanuit het gealloceerde budget van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (skms). Methodologisch en organisatorisch is de richtlijnontwikkeling ondersteund door het Trimbos-instituut. De ontwikkeling vond plaats in nauwe samenwerking met het Britse National Collaborative Centre for Mental Health (nccmh), het uitvoeringsorgaan van National Institute for Health and Clinical Excellence (nice) voor onderwerpen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) (vanaf hier gebruiken we ‘nice’ om nccmh aan te duiden). Nice ontwikkelde gelijktijdig de Britse richtlijn Bipolar disorder (nice, 2014). Zowel voor de afbakening van de richtlijn als voor de uitgangsvragen van de richtlijn heeft de Nederlandse richtlijnwerkgroep grotendeels de keuzen gevolgd die gemaakt zijn door nice. Dit was noodzakelijk om een nauwe samenwerking tussen beide partijen mogelijk te maken. In een toekomstige update van deze Nederlandse richtlijn kan worden besloten of de afbakening en uitgangsvragen aangepast dienen te worden voor de Nederlandse situatie.

Doel en doelgroep

Doel

Deze richtlijn is ontwikkeld als hulpmiddel. De richtlijn geeft aanbevelingen en handelingsinstructies voor de screening, diagnostiek en behandeling van zowel kinderen als adolescenten, volwassenen en ouderen met een bipolaire stoornis. De aanbevelingen zijn bedoeld ter ondersteuning van de praktijkvoering van alle professionals die betrokken zijn bij de zorgverlening voor deze groepen patiënten. De richtlijn geeft een overzicht van goed (‘optimaal’) handelen volgens de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en overige overwegingen, als waarborg voor kwalitatief hoogwaardige

zorg. De richtlijn kan tevens richting geven aan de onderzoeksagenda voor wetenschappelijk onderzoek naar bipolaire stoornissen.

 

Het doel is een leidraad bieden voor screening, diagnostiek en behandeling van een bipolaire stoornis. De multidisciplinaire ontwikkelprocedure was bedoeld om de multidisciplinaire samenwerking in de dagelijkse praktijk te bevorderen. Daarnaast kan deze richtlijn vertaald worden naar monodisciplinaire richtlijnen van afzonderlijke beroepsgroepen. De richtlijn is dan te beschouwen als een moederrichtlijn voor de richtlijnen van die beroepsgroepen, waarin men aanknopingspunten kan vinden voor lokale zorgprogramma’s en protocollen. Het opstellen van lokale zorgprogramma’s en protocollen op basis van deze richtlijn moedigt de richtlijnwerkgroep aan, omdat dat bevorderlijk is voor de implementatie van de in deze richtlijn beschreven optimale zorg.

Indien de aanbevelingen uit deze richtlijn in de concrete situatie niet aansluiten bij de wensen of behoeften van de patiënt met een bipolaire stoornis, moet het in principe mogelijk zijn beredeneerd af te wijken van de richtlijn, tenzij de wensen of behoeften van de patiënt naar de mening van de behandelaar hem of haar kunnen schaden, dan wel geen nut hebben.

 

Afbakening

Deze richtlijn betreft de diagnostiek en behandeling van jeugdigen (12 tot 23 jaar), volwassenen en ouderen (60 jaar of ouder) bij wie er sprake is van (of er een vermoeden is van) een bipolaire stoornis. In de richtlijn is gezocht naar oorspronkelijke onderzoeken zonder begindatum, en tot en met maart 2014. In sommige gevallen zijn gepubliceerde aanvullende reviews van recenter datum geraadpleegd. Nog niet gepubliceerde onderzoeken zijn niet meegenomen (wel onderzoeken ‘in press’). Zie voor meer informatie over de afbakening van de richtlijn de aanverwanten

 

Doelgroep

De ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijnen voor de ggz geschiedt primair vanuit een inhoudelijke invalshoek ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening. De gebruikers van de richtlijn zijn doorgaans allen professioneel betrokken bij de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis of voor patiënten bij wie men die aandoening vermoedt.

 

In de werkgroep waren ook patiënten- en familieverenigingen vertegenwoordigd, waarmee het perspectief van de patiënten met een bipolaire stoornis en diens betrokkenen in de richtlijn een plaats gekregen heeft. Daardoor kunnen ook niet-professionele zorgverleners en/of belangenverenigingen tot de gebruikers van de richtlijn kan behoren.

Samenstelling werkgroep

De Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen is ontwikkeld door de richtlijnwerkgroep Bipolaire stoornissen bij volwassenen, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (v&vn). De richtlijnwerkgroep, onder voorzitterschap van prof.dr. Ralph Kupka, hoogleraar bipolaire stoornissen, bestond uit psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen, allen door de beroepsverenigingen uitgenodigd en op persoonlijke titel aan het project verbonden.

 

Voorafgaande aan het ontwikkeltraject zijn kennismakingsgesprekken gevoerd met verscheidene kandidaat-leden voor de werkgroep. Uit deze groep belangstellenden zijn de huidige werkgroepleden geselecteerd. Naast de richtlijnwerkgroep is een adviesgroep samengesteld, die is gevraagd voorafgaand aan de commentaarfase schriftelijk te reageren op de conceptteksten. Leden van de adviesgroep kon tevens worden gevraagd om tijdens een werkgroepbijeenkomst mee te denken over een specifieke uitgangsvraag. De richtlijnwerkgroep is methodologisch en organisatorisch ondersteund door het technische team van het Trimbos-instituut. Dit technische team bestond uit een projectleider, een informatiespecialist, twee literatuurreviewers, een gezondheidseconoom, een notulist en een projectassistent.

 

In totaal kwam de richtlijnwerkgroep voorafgaand aan de commentaarfase 9 keer bijeen in een periode van 17 maanden (november 2012 - maart 2014). In deze periode werden, in samenwerking met nice, de stappen van de methodiek voor evidence-based richtlijnontwikkeling (ebro) doorlopen.

De informatiespecialisten van nice en van het Trimbos-instituut verrichtten in overleg met de werkgroepleden op systematische wijze literatuuronderzoek en maakten een selectie in de gevonden onderzoeken. De reviewers van nice en van het Trimbos-instituut beoordeelden de kwaliteit en inhoud van de aldus verkregen literatuur en verwerkten deze in evidencetabellen, beschrijvingen van de wetenschappelijke onderbouwing en wetenschappelijke (gewogen) conclusies.

 

Tabel 1. Leden werkgroep

Tabel 1. Leden werkgroep

 

Leden van de richtlijnwerkgroep gingen op basis van de gevonden literatuur met elkaar in discussie over praktijkoverwegingen en aanbevelingen. De werkgroepleden schreven samen met het technische team van het Trimbosinstituut de conceptrichtlijntekst, die ter becommentariëring openbaar is gemaakt. De ontvangen commentaren zijn verwerkt in een commentaartabel, die tijdens een werkgroepbijeenkomst is besproken. Na het doorvoeren van op deze bijeenkomst voorgestelde wijzigingen is de definitieve richtlijn aangeboden aan de opdrachtgever (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)). Hierop volgden autorisatie door de beroepsverenigingen, druk en verspreiding.

 

Tabel 2. Leden adviesgroep

Tabel 2. Leden adviesgroep

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

Recent onderzoek laat zien dat er bij richtlijntrajecten voornamelijk aandacht is voor de ontwikkeling van de richtlijn. Planmatige opgezette en onderbouwde invoering komt maar heel beperkt van de grond. Hierop dient gericht te worden aangestuurd door financiers, zodat hier al bij de start geld voor beschikbaar is. De Regieraad voor richtlijntrajecten (de Regieraad Kwaliteit van Zorg te Den Haag) onderschrijft dan ook een programmatische aanpak van de ontwikkeling, invoering én evaluatie van richtlijnen inclusief (financiële en organisatorische) middelen, om het gebruik van de richtlijnen te stimuleren, te monitoren en te evalueren (Fleuren e.a., 2010). Tno, het cbo en het Trimbos-instituut besloten deze opdracht samen uit te voeren, met als doel de complementaire inzichten en expertise te vertalen in een gemeenschappelijke visie op richtlijnen. Dit heeft geresulteerd in een praktisch instrument voor een analyse van richtlijntrajecten: Kwaliteit Richtlijnontwikkeling, Invoering en Evaluatie (krie).

Werkwijze

De richtlijn is ontwikkeld volgens de methodiek van de evidence-based richtlijnontwikkeling (ebro).

 

Samenvatting literatuur per module

Deze multidisciplinaire richtlijn is een herziening van de Richtlijn bipolaire stoornissen (Nolen e.a., 2008). Bepaalde modules in deze nieuwe richtlijn zijn overgenomen uit de richtlijn uit 2008 en de inhoud is geactualiseerd. Dit geldt voor de modules: Organisatie van zorgZelfmanagement bevorderenSomatische aspecten en Kinderwens, zwangerschap, bevalling en kraambedperiode. In deze modules is voor de wetenschappelijke onderbouwing de methode gebruikt uit de richtlijn van 2008, die afwijkt van de methode in de rest van de nieuwe richtlijn uit 2015. In deze modules is relevante literatuur beschrijvend samengevat (er is geen meta-analyse gemaakt) en zijn de zoekstrategie, de selectiecriteria en de beoordelingscriteria naar aanleiding waarvan onderzoeken zijn geïncludeerd en meegewogen in de conclusies en aanbevelingen, niet expliciet beschreven. Wel is zo veel mogelijk aangegeven op welk onderzoek of welke onderzoeken de conclusies en aanbevelingen gebaseerd zijn.

 

Tabel 3 Methodologische ondersteuning

Tabel 3. Methodologische ondersteuning

 

De werkgroep heeft tijdens het ontwikkelingsproces besloten een specifieke module over ouderen toe te voegen. Deze module bevat een overzicht van eventuele benodigde aanpassingen in de diagnostiek en behandeling van ouderen. Voor dit onderwerp is geen systematische literatuurreview (inclusief systematische search, selectie en beoordeling van onderzoeken) uitgevoerd. De opbouw van deze module verschilt derhalve van de modules waarvoor een specifieke literatuurreview is gemaakt. Per submodule wordt inleidende informatie gegeven, waarin waar mogelijk een (niet-systematische) wetenschappelijke onderbouwing en praktijkoverwegingen zijn opgenomen. Deze inleidende informatie wordt, indien van toepassing, gevolgd door aanbevelingen voor de klinische praktijk. Tabel 4 vat samen welke methoden per module zijn toegepast voor het vaststellen van de wetenschappelijke evidence.

 

Tabel 4. Methoden voor vaststellen evidence per module

 Tabel 4. Methoden voor vaststellen evidence per module

Onderschrift: hoofdstuk kan vertaald worden naar module. 

 

Zoekstrategie

Om de klinische uitgangsvragen te kunnen beantwoorden, is door de informatiespecialisten van nice, in overleg met de werkgroepleden op systematische wijze literatuuronderzoek verricht en is een selectie gemaakt binnen de gevonden onderzoeken volgens vooraf vastgestelde selectiecriteria. Er is gezocht naar bestaande (buitenlandse) evidence-based richtlijnen voor de zorg voor volwassenen met een bipolaire stoornis, systematische reviews en oorspronkelijke onderzoeken. In de literatuursearches is gezocht naar literatuur in de Engelse, Nederlandse, Franse en Duitse taalgebieden. Voor het zoeken naar publicaties is gebruikgemaakt van de volgende informatiebronnen.

 • Allied and Complementary Medicine (amed).
 • Applied Social Services Index and Abstracts (assia).
 • Australian Education Index (aei).
 • British Education Index (bei).
 • Cochrane Central Register of Controlled Trials (central).
 • Cochrane Database of Absracts of Reviews of Effects (dare).
 • Cochrane Database of Systematic Reviews (cdsr).
 • Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (cinahl).
 • Education Resources in Curriculum (eric).
 • Excerpta Medica database (Embase).
 • Health Management Information Consortium (hmic).
 • Health Technology Assessment (hta) database.
 • International Bibliography of Social Science (ibss).
 • medline; medline In-Process.
 • Psycbooks.
 • Psycextra.
 • Psychological Information Database (Psycinfo).
 • Social Services Abstracts.
 • Sociological Abstracts.

 

Selectiestrategie

Bij de selectie van artikelen zijn de volgende criteria gehanteerd.

 • Geeft het gevonden onderzoek voldoende antwoord op de uitgangsvraag (evalueert het onderzoek de essentiële en belangrijke uitkomstmaten volgens grade (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)? Zie voor meer informatie over grade verderop in deze module, onder Beoordeling van de kwaliteit van het bewijs (met tabel 5).
 • Sluit de doelgroep van het gevonden onderzoek voldoende aan bij de doelgroep van de richtlijn (kinderen, adolescenten, volwassenen, en volwassenen ouder dan 60 jaar met een van de bipolaire-stemmingsstoornissen, of bij wie men een van die stoornissen vermoedt)? (Literatuur gezocht over kinderen vanaf 12 jaar.)
 • Is de bestudeerde groep voldoende groot? (Aantal wisselt per uitgangsvraag.)
 • Is er sprake van een randomised controlled trial (rct), een cohortonderzoek, een crosssectioneel onderzoek, een patiënt-controleonderzoek of een wetenschappelijk verantwoord kwalitatief onderzoek (waaronder gedegen observationeel onderzoek en caseseries)?
  • Bij een longitudinaal onderzoek: is er sprake van een voldoende lange follow-upperiode?
 • Zie voor meer informatie over de zoekstrategie het bijbehorende aanverwant en voor meer informatie over de selectiecriteria per uitgangsvraag de reviewprotocollen in de aanverwanten.

 

Tabel 5. GRADE-factoren voor downgraden en upgraden. Het niveau van de kwaliteit van het bewijs (zeer laag, laag, matig en hoog) geeft weer welke mate van vertrouwen men heeft in de schatting van het effect van een behandeling

Tabel 5. GRADE-factoren voor downgraden en upgraden. Het niveau van de kwaliteit van het bewijs (zeer laag, laag, matig en hoog) geeft weer welke mate van vertrouwen men heeft in de schatting van het effect van een behandeling

 

Extrapolatie

In deze richtlijn is extrapolatie toegepast wanneer de richtlijnwerkgroep de klinische uitgangsvraag belangrijk achtte, maar er geen primaire data over adolescenten of volwassenen met een bipolaire stoornis beschikbaar waren of deze onvoldoende werden geacht. Per klinische uitgangsvraag heeft de richtlijnwerkgroep besloten of geëxtrapoleerd kon worden vanuit literatuur over volwassenen met een bipolaire stoornis en vanuit literatuur over een populatie met schizofrenie. Wanneer werd besloten om te extrapoleren, hield de werkgroep in de gaten of de extrapolatiepopulatie op bepaalde algemene kenmerken overeenkwam met de populatie in de richtlijn (zoals op leeftijd, sekse, ernst van de stoornis) en dat andere aspecten van het probleem (zoals bijwerkingen) en uitkomsten (zoals verbeterde toegang tot diensten) gelijk waren. Extrapolatie werd alleen toegepast wanneer de kwaliteit van de data gelijkwaardig was. Modules waarin extrapolatie is toegepast zijn: Organisatie van zorg, Diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten en Diagnostiek en behandeling van ouderen.

 

Beoordeling van de kwaliteit van het bewijs

Onderzoeken werden door twee personen beoordeeld op het risico op bias met behulp van de Cochrane Collaboration Risico van Bias Assessment Tool (Higgins e.a., 2008). Verschil in beoordeling werd met een derde persoon besproken en opgelost door middel van consensus. Elk onderzoek werd beoordeeld op:

 • randomisatie en toewijzing;
 • blindering van de deelnemers, beoordelaars, en therapeuten;
 • gehanteerde methode om met uitval van deelnemers om te gaan;
 • of alle uitkomsten zijn gerapporteerd.

Risico op bias kon worden beoordeeld als hoog (serieuze kans op beïnvloeding van het resultaat), laag (waarschijnlijk geen invloed op het resultaat), of onduidelijk.

Voor het bewijs over interventies is daarna het bewijs van de onderzoeken per uitkomstmaat gegradeerd met behulp van Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (grade). De kwaliteit van het bewijs kent daarbij vier niveaus: zeer laag, laag, matig en hoog. Het onderzoeksdesign bepaalt de uitgangspositie van de kwaliteit van bewijs. Gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (rct’s) hebben over het algemeen meer bewijskracht dan observationele onderzoeken. Daarom is hun uitgangspositie hoog, terwijl de uitgangspositie van observationele onderzoeken laag is. De kwaliteit van het bewijs per uitkomstmaat wordt, behalve door de methodologische kwaliteit van de individuele onderzoeken, ook bepaald door andere factoren, zoals de mate van consistentie van de gevonden resultaten uit de verschillende onderzoeken, en de precisie van de gevonden uitkomst (zie tabel 5). Grade is niet toegepast bij vragen over screening en diagnostiek. De belangrijkste reden hiervoor is dat grade momenteel nog vooral geschikt is voor interventieonderzoeken.

 

Samenvatten van de resultaten

Van elk onderzoeksartikel is een samenvatting gemaakt in een zogeheten evidencetabel, waarin de belangrijkste kenmerken van individuele onderzoeken zijn opgenomen (bij een rct zijn dat bijvoorbeeld het doel van het onderzoek, het onderzoeksdesign, de patiëntkenmerken, de interventies, de uitkomstmaten en de resultaten). De resultaten van onderzoeken naar organisatie van zorg, screening en diagnostiek, somatische aspecten, diagnostiek en behandeling ouderen, en kinderwens en zwangerschap zijn op beschrijvende wijze samengevat (een narratieve review). Bij de uitgangsvragen over interventies was het oorspronkelijke doel om voor elke uitkomstmaat een meta-analyse uit te voeren, om de omvang van het klinisch effect van de interventie samen te vatten. De data uit oorspronkelijke onderzoeken worden hiervoor verwerkt in een forest plot, die een grafische weergave van de meta-analyse geeft (zie figuur 1 voor een voorbeeld van een forest plot).

 

Figuur 1. Voorbeeld van een forest plot met toelichting

Figuur 1. Voorbeeld van een forest plot met toelichting

De verticale lijn is de lijn van geen effect.
Elke blokje geeft de puntschatting van het interventie-effect van een onderzoek aan. De grootte van het blokje correspondeert met het gewicht van het onderzoek binnen de meta-analyse.
De horizontale lijn is een weergave van het betrouwbaarheidsinterval (95%-BI).
De diamant is een weergave van het overalleffect (gemiddeld gewogen effect). De significantie van het overalleffect wordt onder aan de plot gegeven (Z-score en P-waarde).

 

Wanneer er onvoldoende data beschikbaar waren om een meta-analyse uit te voeren, stelden de reviewers een narratieve (beschrijvende) review van het beschikbare bewijs op. Bij de interventieonderzoeken is de waardering van de kwaliteit van het bewijs met behulp van de grade-methodiek in deze narratieve reviews opgenomen. De kwaliteitsbeoordeling en een samenvattende beschrijving van de verschillende onderzoeken worden voor elke uitgangsvraag beschreven onder het kopje ‘Literatuuronderzoek’.

 

Uitgangsvragen

Deze richtlijn is ontwikkeld op geleide van uitgangsvragen die gebaseerd zijn op knelpunten die de disciplines ervaren bij screening, diagnostiek en behandeling van volwassenen met een bipolaire stoornis. Deze uitgangsvragen zijn vastgesteld door nice, op basis van een knelpuntenanalyse uitgevoerd in Groot-Brittannië. Om nauwe samenwerking met nice mogelijk te maken, heeft de Nederlandse richtlijnwerkgroep deze Britse uitgangsvragen grotendeels overgenomen voor de huidige richtlijn. Om aan te sluiten bij de bestaande monodiscipliniare Richtlijn bipolaire stoornissen (Nolen e.a., 2008), heeft de Nederlandse werkgroep daarnaast drie eigen uitgangsvragen geformuleerd: over zwangerschap bij bipolaire stoornissen, zelfmanagement, en organisatie van zorg. De werkgroep heeft tijdens het ontwikkelingsproces besloten om ook een overzicht te geven van eventuele benodigde aanpassingen in de diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten, en van ouderen. Dit is respectievelijk opgenomen in hoofdstuk 12, Diagnostiek en behandeling bij kinderen en adolescenten, en hoofdstuk 13, Diagnostiek en behandeling bij ouderen. Dit is een aanvulling op de uitgangsvragen van nice. De richtlijn is geen leerboek waarin zo veel mogelijk beschikbare kennis over een onderwerp wordt opgenomen, maar een document met praktische aanbevelingen over knelpunten uit de praktijk. Dat betekent dat praktijkproblemen zo veel mogelijk uitgangspunt zijn van de teksten in de richtlijn. Dat betekent ook dat de wijze waarop die praktijkproblemen worden opgelost, meer aandacht krijgt dan de vraag welke discipline de problemen dient aan te pakken of op te lossen. De richtlijn is een document waarin staat hoe optimale screening, diagnostiek en behandeling er inhoudelijk uitzien. Indien mogelijk wordt ook beschreven in welke vorm een interventie het beste aangeboden kan worden. Daarnaast worden in een apart hoofdstuk aanbevelingen gedaan voor de organisatie van zorg. In deze richtlijn worden de ‘klinische uitgangsvragen’ behandeld in de verschillende hoofdstukken.

 

Aanbevelingen

Aanbevelingen kunnen gegradeerd worden als sterk of zwak (voorwaardelijk). Wanneer de kwaliteit van het bewijs voor de positieve en negatieve effecten van een interventie hoog is, kan dit leiden tot een sterke aanbeveling, en omgekeerd: wanneer de bewijskracht laag tot zeer laag is, kan dit een zwakke aanbeveling opleveren. Een zwakke aanbeveling geeft meer ruimte om af te wijken en aandacht te schenken aan alternatieven die passen bij de behoeften van de patiënt, terwijl bij een sterke aanbeveling die ruimte beperkt is.

 

Echter, de kracht van het wetenschappelijke bewijs is niet de enige factor die de sterkte van de aanbevelingen bepaalt. De aanbevelingen zijn gebaseerd op enerzijds wetenschappelijk bewijs, en anderzijds op overige overwegingen, zoals: praktijkervaringen van de werkgroepleden, ervaringen en voorkeuren van patiënten met een bipolaire stoornis en familie, kosten, beschikbaarheid (in verschillende echelons) en organisatorische aspecten. Deze laatste zijn opgenomen onder het kopje ‘Overige overwegingen’ (zie tabel 6).

 

Tabel 6. Bepaling van sterkte van aanbeveling volgens GRADE

Tabel 6. Bepaling van sterkte van aanbeveling volgens GRADE

 

Methode health economics

Het doel van health economics is om bij te dragen aan de ontwikkeling van richtlijnen: door bewijs te leveren over de kosteneffectiviteit van interventies voor volwassenen met een bipolaire stoornis. Dit is bereikt door:

systematische literatuursearch naar bestaand economisch bewijs; beslissingsanalytisch economisch modelleren.

 

Systematische literatuursearches naar economisch bewijs zijn uitgevoerd voor alle gebieden die aan bod komen in de richtlijn. Het economisch modelleren (modelleren is het op grond van modellen nabootsen van de werkelijkheid met, in dit geval, als doel om de kosten en effecten van interventies te voorspellen) heeft plaatsgevonden op gebieden waarop belangrijke implicaties voor de benodigde middelen werden verwacht, waarop de huidige mate van onzekerheid over de kosteneffectiviteit significant was, en van een economische analyse werd verwacht dat deze de onzekerheid zou kunnen verminderen.

 

Deze economische modellering vond plaats volgens The guidelines manual (nice, 2012). De rationale voor prioritering van bepaalde klinische uitgangsvragen voor het economisch modelleren was beschreven in een economisch plan, opgesteld in overeenstemming met nice, de richtlijnwerkgroep, de gezondheidseconoom en andere leden van het technische team. Op basis hiervan is een economisch model ontwikkeld om de kosteneffectiviteit te bepalen van medicatie bij volwassenen met een bipolaire stoornis in een acute depressieve episode.

 

Zoekstrategie

Er is een systematische literatuurzoekstrategie uitgevoerd om al het relevante bewijs op te sporen. De zoekstrategieën zijn beperkt tot economische onderzoeken en health technology assessment reports, en zijn uitgevoerd in de volgende databanken:

 • EconLit (the American Economic Association’s electronic bibliography);
 • Health Technology Assessment- (hta-) database;
 • Embase;
 • medline; medline In-Process;
 • nhs Economic Evaluation Database (nhseed);
 • Psycinfo.

 

Daarnaast werden Google en Google Scholar doorzocht op onderzoeken die mogelijk waren gemist door de elektronische databanken. Verder werd literatuur in eerdere richtlijnen gecontroleerd. Enig relevant bewijs vanuit de klinische literatuursearch werd in deze periode aan de gezondheidseconoom beschikbaar gesteld. De zoektermen voor de economische searches zijn te vinden onder Aanverwanten.

 

Selectiestrategie

De volgende selectiecriteria zijn toegepast om vanuit de resultaten van economische searches onderzoeken te selecteren voor nadere evaluatie.

 • Er zijn alleen onderzoeken geïncludeerd van Organisation for Economic Co-operation en ontwikkelde landen (Organisation for Economic Co-operation and Development (oecd), omdat het doel van de review was om economische informatie op te sporen die toepasbaar is op de Nederlandse en Britse context.
 • Selectiecriteria voor soorten klinische condities, gebruikers van zorg en interventies die worden beoordeeld waren identiek aan die in de klinische literatuurreviews.
 • Een voorwaarde voor inclusie van onderzoeken was dat deze voldoende details beschreven over methoden en resultaten en dat de gegevens en de resultaten van het onderzoeken extraheerbaar waren. Dit om het mogelijk te maken om de methodologische kwaliteit van het onderzoeken te beoordelen. Posterpresentaties en abstracts werden geëxcludeerd.
 • Zowel volledige economische evaluaties die twee of meer opties vergeleken en die kosten en consequenties beoordeelden, zijn meegenomen, als eenvoudige kostenanalyses.
 • Economische onderzoeken zijn meegenomen wanneer ze gegevens over klinische effectiviteit gebruikten vanuit een rct, een cohortonderzoek, een systematische review en meta-analyse, of klinische onderzoeken.

 

Beoordelingsstrategie

Alle economische artikelen die voldeden aan de inclusiecriteria, zijn beoordeeld op hun toepasbaarheid en kwaliteit met behulp van de methodologische checklist voor economische evaluaties van nice, die is opgenomen in de aanverwanten van deze richtlijn. De methodologische checklist voor economische evaluaties werd ook toegepast op het economische model dat specifiek voor deze richtlijn is ontwikkeld. Onderzoeken die volledig of gedeeltelijk voldeden aan de criteria voor toepasbaarheid en kwaliteit zoals beschreven in de methodologische checklist, werden nader beschouwd tijdens het proces van richtlijnontwikkeling, samen met de resultaten van het economisch model. Ook de ingevulde methodologische checklists voor alle economische evaluaties die voor deze richtlijn zijn bestudeerd, zijn opgenomen in de aanverwanten.

 

Beschrijving van de resultaten en conclusies

Het economische bewijs dat is geëvalueerd voor deze richtlijn, is weergegeven in de verschillende modulen, volgend op het relevante klinische bewijs. Methoden en resultaten van de economische modellering zijn opgenomen als aanverwant. Kenmerken en resultaten van alle geëvalueerde onderzoeken zijn samengevat in economische bewijsprofielen, samen met bijbehorende klinische bewijsprofielen volgens grade.

Volgende:
Screening & diagnostiek bipolaire stoornissen