Behandeling van kinderen met Obesitas

Initiatief: NVK Aantal modules: 11

Startpagina - Behandeling van kinderen met obesitas

Waar gaat deze richtlijn over?

Gezien de ernst van de ziekte obesitas en de rol van de kinderartsen bij de diagnostiek en behandeling, is een behandelrichtlijn voor kinderartsen van belang. Dit is de eerste evidence-based NVK-richtlijn op het gebied van behandeling van kinderen met obesitas.

 

De belangrijkste knelpunten zijn:

  1. Wat moet je minimaal uitvragen of onderzoeken bij een kind met obesitas om de kans op succesvolle leefstijlverandering in kaart te brengen?
  2. Welke eigenschappen dient een effectieve gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) te bevatten bij kinderen met obesitas?
  3. Wat is de (toegevoegde) waarde van een bestendigingsprogramma (ook wel genoemd onderhouds-, consolidatie-, dan wel begeleidingsprogramma) voor kinderen met obesitas na het voltooid hebben van een behandelprogramma voor obesitas?
  4. Wat is de rol van een klinische opname ten opzichte van ambulante zorg bij kinderen met obesitas?
  5. Wat is de toegevoegde waarde van cognitieve gedragstherapie (CGt) toegevoegd aan een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) ten opzichte van usual care bij kinderen met obesitas?
  6. Wat is de toegevoegde waarde van eHealth en mHealth toegevoegd aan gecombineerde leefstijl interventie (GLI) ten opzichte van GLI bij kinderen met obesitas?
  7. Wat is de rol van medicamenteuze behandeling als aanvulling op een gecombineerde lifestyle interventie bij kinderen met obesitas?
  8. Wat is de indicatiestelling voor bariatrische chirurgie bij kinderen met obesitas bij wie GLI onvoldoende succes oplevert?
  9. Met welke patiënteigenschappen moet rekening mee gehouden worden bij het afwegen van de behandeloptie bariatrische chirurgie bij kinderen met obesitas bij wie GLI onvoldoende succes oplevert?
  10. Aan welke organisatorische basisvoorwaarden voor adequate zorg voor kinderen met obesitas moet worden voldaan?

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is primair bedoeld voor kinderartsen, maar daarnaast is de richtlijn relevant voor huisartsen, verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten kindergeneeskunde, diëtisten, psychologen, fysiotherapeuten, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, chirurgen en internisten. Wanneer er in deze richtlijn fysiotherapeuten genoemd worden, worden hiermee verschillende typen therapeuten bedoeld met de benodigde competenties om met kinderen te kunnen werken. Dit zullen veelal kinderfysiotherapeuten zijn.

 

Tevens is het waardevol voor leden van andere beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met obesitas van 0 tot 18 jaar om kennis te nemen van de richtlijn. Te denken valt aan beroepsgroepen zoals opvoedkundig adviseurs, maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners, combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches, onderwijsprofessionals en aanbieders van interventies en van reguliere voorzieningen

 

Voor patiënten

Obesitas is een chronische ziekte die vaak grote impact heeft op de fysieke gezondheid en het psychosociaal functioneren van kinderen op zowel de korte termijn als later in hun leven. Daarom dient passende ondersteuning en zorg beschikbaar te zijn voor de kinderen en hun ouders. Deze richtlijn richt zich op behandeling van kinderen van 0 tot 18 jaar met obesitas. De effectiviteit en de plaatsbepaling van verschillende behandelmethoden van obesitas bij kinderen wordt beoordeeld. Het gaat hier om alle facetten, waaronder leefstijlinterventies, psychosociale interventies, eHealth en mHealth, medicamenteuze interventies en chirurgische interventies.

 

Op Thuisarts.nl staat informatie in begrijpelijke taal voor ouders:

Meer informatie:

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Nederlands Instituut van Psychologen, AJN Jeugdartsen Nederland, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie, Care for Obesity en het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door een afgevaardigde van de Nederlandse Stichting Over Gewicht in de werkgroep.

 

Toepassen

De definities die in deze richtlijn gebruikt zijn, worden toegelicht bij de aanverwante items, onder 'Algemene Inleiding'.

Webinar d.d. 17 augustus 2021

Volgende:
Barrières en ondersteunende factoren voor succes GLI