Aneurysma van de abdominale aorta (AAA)

Initiatief: NVVH Aantal modules: 29

Organisatie van zorg bij AAA

Uitgangsvraag

Hoe dient de zorg rondom patiënten met een AAA te worden georganiseerd?

 

Deze uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen:

 1. Hoe dient de kwaliteitscontrole georganiseerd te zijn?
 2. Dienen PROMs gebruikt te worden en zo ja, welke?
 3. Hoe dient de beschikbaarheid van endovasculaire en open behandeling georganiseerd te zijn?
 4. Wat zijn de chirurgische volumenormen?
 5. Hoe lang dient de maximale wachttijd te zijn?
 6. Hoe dient spoedbehandeling van het geruptureerde AAA georganiseerd te zijn?

Aanbeveling

Houd een valide en prospectief kwaliteitsregister bij (DSAA). Monitor veranderingen in de klinische praktijk en uitkomsten.

(ESVS 2019 - Aanbeveling 1)

 

Garandeer dat patiënten met een AAA altijd zowel endovasculair als open behandeld kunnen worden. Eventueel is samenwerking tussen instellingen hiervoor noodzakelijk.

(ESVS 2019 - Aanbeveling 2)

 

Overweeg de chirurgische behandeling van een AAA alleen uit te voeren in centra met een minimaal jaarlijks volume van 30 operaties.

(ESVS 2019 - Aanbeveling 3)

 

Voer geen chirurgische behandeling van een AAA uit in centra met een jaarlijks volume <20 operaties.

(ESVS 2019 - Aanbeveling 4)

 

Zorg dat uw zorginstelling voldoet aan de Normering Chirurgische Behandelingen van de NVvH voor patiënten met AAA.

 

Beperk de wachttijd tot een minimum. Hanteer acht weken als een redelijke bovengrens tot electieve behandeling.

 

Overweeg een korter tijdsbestek voor het grotere AAA.

 

Een langere wachttijd kan gerechtvaardigd zijn voor een complex AAA of patiënten met comorbiditeit.

(ESVS 2019 - Aanbeveling 5)

 

Gebruik een gestructureerd protocol voor de organisatie van zorg bij spoedbehandelingen van het geruptureerde AAA

(ESVS 2019 - Aanbeveling 6).

Overwegingen

Algemeen

De werkgroep sluit aan bij de ESVS-richtlijn (2019) aanbeveling dat alle delen van de keten in zorg rondom patiënten met een AAA van voldoende kwaliteit en beschikbaar moet zijn. Wanneer dit lokaal niet het geval is, moeten patiënten naar een geschikt centrum worden overgebracht. Bij verwijzing moet men rekening houden met de voorkeur van de patiënt en de expertise van het centrum.

 

Kwaliteitscontrole

De ESVS-richtlijn (2019) beschrijft dat het belang van kwaliteitscontrole in de vaatchirurgie goed is ingeburgerd. Meer dan 40 jaar geleden deed het American Heart Association’s Committee on Vascular Surgery al de aanbeveling om als een minimumnorm te hanteren dat "vaatchirurgen gestandaardiseerde en gedetailleerde gegevens bijhouden zodat hun werk gemakkelijk kan worden beoordeeld op basis van de resultaten".

 

In Nederland bestaat een landelijk kwaliteitsregister, de Dutch Surgical Aneurysm Audit (DSAA). Een dergelijke audit bevordert de kwaliteit van zorg door een continue evaluatie van de praktijk en de behandelingsresultaten. De klinische audit van de belangrijkste uitkomstmaten (bijv. perioperatieve mortaliteit na electieve behandeling) maakt identificatie van uitbijters mogelijk en het inzetten van gerichte interventies. Dit is met name belangrijk in het huidige tijdperk van snelle technische en medische ontwikkelingen, zoals de introductie van nieuwe endovasculaire technologieën. Het toenemende gebruik van endovasculaire technieken heeft geresulteerd in een voortdurende verandering in indicaties bij oudere en meer co-morbide patiënten en een voortdurende evolutie van de EVAR-behandeling. De werkgroep sluit zich daarom aan bij de ESVS-richtlijn (2019) dat centra die een chirurgische behandeling van een AAA verrichten daarom bij voorkeur deelnemen aan registraties die zijn gericht op een continue kwaliteitscontrole; de DSAA. Een zinvolle evaluatie van chirurgische kwaliteit, interne en externe geldigheid van dergelijke registers is van groot belang.

 

De ESVS-richtlijn (2019) benoemt dat prospectieve populatiestudies een dynamische aanvulling kunnen zijn op gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) om zowel in een vroeg stadium data te verstrekken als latere monitoring mogelijk te maken van nieuwe behandelingsstrategieën en technologieën. Zowel gerandomiseerd als niet-gerandomiseerd onderzoek heeft sterke en zwakke punten. Hoogwaardige en gevalideerde registers (https://dica.nl/dsaa/home) hebben een relatief laag risico op bias en weerspiegelen de dagelijkse praktijk gedurende een langere tijdsperiode en zijn regio, land of continentaal. Geaggregeerde resultaten van RCT's en kwaliteitsregistraties (zoals DSA) kunnen belangrijke instrumenten zijn om richting te geven aan vaatchirurgen en beleidsmakers.

 

Patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs)

De ESVS-richtlijn (2019) gaat in op patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROM’s). Dit zijn vragenlijsten die gezondheid of kwaliteit van leven (QoL) meten vanuit het perspectief van de patiënt. In de ESVS-richtlijn (2019) worden drie ziekte specifieke vragenlijsten genoemd die zijn ontwikkeld om de kwaliteit van leven, symptomen en behandelingstevredenheid te beoordelen van patiënten met een AAA:

 • The Aneurysm Dependent Quality of Life Questionnaire (AneurysmDQoL).
 • The Aneurysm Symptom Rating Questionnaire (AneurysmSRQ).
 • The Aneurysm Treatment Satisfaction Questionnaire (AneurysmTSQ).

De psychometrische eigenschappen van deze vragenlijsten zijn onderzocht door Romaine (2019). Romaine (2019) vond dat alle drie de tools een duidelijke structuur hebben, sterke interne consistentie en goede test-hertestbetrouwbaarheid. De vragenlijsten kunnen gebruikt worden voor patiënten met een AAA zowel voor als na chirurgische behandeling (Peach, 2016a; Peach, 2016b). De vragenlijsten zijn nog niet vertaald en gevalideerd in een Nederlandse populatie patiënten met AAA en tot op heden alleen gebruikt in pilotstudies.

 

Patiëntenvereniging Harteraad stelde in april 2019 aan haar achterban (gerepresenteerd door 34 respondenten) vragen over het invullen van vragenlijsten voor het ziekenhuis. Een derde van de respondenten had een vragenlijst ingevuld over de resultaten van de behandeling. Het merendeel van de patiënten (79%) vond dat het ziekenhuis vragenlijsten zou moeten toesturen waarin patiënten hun tevredenheid over de geleverde zorg en de resultaten van de behandeling kunnen aangeven. Bijna alle respondenten (92%) achtten het waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk dat ze een dergelijke vragenlijst zouden invullen. Patiëntenvereniging Harteraad stelde kwaliteitscriteria zorg voor mensen met een AAA op. Deze kwaliteitscriteria zijn te vinden in de bijlage.

 

Beschikbaarheid endovasculaire en open behandeling

De behandeling van het AAA is ingrijpend veranderd met de introductie van opties voor endovasculaire behandeling. In de ESVS-richtlijn (2019) noemt men dat studies het voordeel van EVAR hebben aangetoond bij zowel de electieve als spoedbehandeling van AAA, bij patiënten met geschikte anatomie. De dalende perioperatieve mortaliteit en de gelijktijdige toename van het gebruik van EVAR (ten koste van open chirurgische behandeling) is waargenomen in verschillende grote populatiestudies (zie de modules ‘Electieve behandeling’ en ‘Behandeling geruptureerd AAA’). Deze gegevens (‘real world data’) versterken de opvatting dat het gebruik van EVAR moet worden gezien als essentieel onderdeel van de moderne AAA-behandeling.

 

Tegelijkertijd is het duidelijk dat het AAA van sommige patiënten niet geschikt is voor standaard EVAR of meer complexe endovasculaire technieken. In plaats daarvan moet een open operatie worden aangeboden.

 

De werkgroep sluit zich aan bij de ESVS-richtlijn (2019) opvatting dat vooralsnog één techniek de andere niet kan vervangen. De werkgroep deelt de mening van de ESVS (2019) werkgroep dat het onacceptabel is om AAA-chirurgie uit te voeren indien niet beide technieken 24/7 aangeboden kunnen worden.

 

Chirurgisch volume

De relatie tussen chirurgisch volume (open en endovasculaire behandeling) en uitkomst is onderwerp van discussie. De werkgroep kan zich vinden in de bewijsvoering in de ESVS-richtlijn (2019) en deelt de mening dat de associatie tussen een hoger volume en lagere operatieve mortaliteit robuust is. De werkgroep kan zich vinden in ESVS (2019) aanbevelingen:

 • Om te overwegen de chirurgische behandeling van het AAA alleen uit te laten voeren in centra met een minimaal jaarlijks behandelvolume van 30 operaties.
 • Om chirurgische behandeling van het AAA niet uit te voeren in een instelling met een jaarlijks behandelvolume < 20.

De werkgroep adviseert de zorginstellingen om te voldoen aan de Normering Chirurgische Behandelingen van de NVvH voor patiënten met AAA.

 

Wachttijd

In de ESVS-richtlijn (2019) wordt aangegeven dat RCT's hebben aangetoond dat het veilig is om door middel van echografie een asymptomatische AAA onder de drempel voor electieve behandeling te vervolgen. Boven de drempel neemt het risico op ruptuur exponentieel toe. Gegevens over een optimale wachttijd voor electieve behandeling zijn beperkt.

 

Patiëntenvereniging Harteraad stelde in april 2019 aan haar achterban (gerepresenteerd door 34 respondenten) de open vraag: “Wat vind je een acceptabele wachttijd (in dagen of weken of maanden) tussen het moment dat je weet dat je een aneurysma hebt en de dag dat je geopereerd wordt?” Hierop kwam geen eenduidig antwoord. In de ESVS (2019) richtlijn wordt benadrukt dat de psychologische gevolgen van leven met een groot AAA aanzienlijk zijn en dat deze omkeerbaar lijken door chirurgische behandeling. Dit onderstreept de noodzaak om de wachttijd voor verwijzing en behandeling zo kort mogelijk te houden.

 

De werkgroep is van mening dat het patiëntenperspectief en de voorkeuren van patiënten in lijn zijn met de bewijsvoering in de ESVS-richtlijn (2019) en de ESVS (2019) aanbevelingen:

 • Beperk bij voorkeur de wachttijd tot een minimum. Hanteer acht weken als een redelijke bovengrens tot electieve behandeling.
 • Overweeg een korter tijdsbestek voor het grotere AAA.
 • Een langere wachttijd kan gerechtvaardigd zijn voor het complexe AAA of patiënten met co-morbiditeiten.

 

Spoedbehandeling

In de ESVS-richtlijn (2019) wordt aangegeven dat een protocol of algoritme voor de organisatie van zorg voor spoedbehandelingen belangrijk is om optimale resultaten te verkrijgen. In de studie van Starnes (2010) vond men dat een gestructureerd protocol leidde tot een relatieve risicoreductie van 35% in 30 dagen mortaliteit bij patiënten met een geruptureerd AAA. Dit betrof een absolute risicoreductie van 22,5%.

 

In de ESVS-richtlijn (2019) wordt beschreven dat een protocol in potentie kan zorgen voor:

 • het stellen van een snelle en veilige diagnose;
 • pre-operatief routinematige gebruik van gecontroleerde hypotensie (permissive hypotension);
 • optimaal gebruik van EVAR;
 • gebruik van lokaal anesthesie;
 • gebruik van een aorta-occlusieballon indien noodzakelijk.

De Nederlandse werkgroep sluit aan bij de aanbeveling dat in het protocol moet worden gespecificeerd wanneer en hoe het endovasculaire team moet worden geïnformeerd en dat er een operatiekamer is, bij voorkeur een toegewijde endovasculaire operatiekamer. Verder verdient het sterk de voorkeur om ook geprotocolleerd het management van levensbedreigende postoperatieve complicaties vast te leggen, zoals het abdominale compartimentsyndroom. Richtlijnen en een vastgesteld plan zijn ook van belang in geval van spoedverwijzing of transport naar een ander centrum voor behandeling.

Onderbouwing

De behandeling van het AAA brengt risico’s voor de patiënt met zich mee en stelt hoge eisen aan de organisatie. In deze module komen algemene aanbevelingen aan bod die van toepassing zijn op de hedendaagse zorg voor patiënten met een AAA. De werkgroep heeft de aanbevelingen uit de ESVS-richtlijn (2019) bestudeerd en de voor de Nederlandse situatie relevante aanbevelingen overgenomen. Daarnaast heeft de werkgroep eventuele aanvullende overwegingen en aanbevelingen specifiek voor de zorg voor patiënten met een AAA in Nederland beschreven.

-

GRADE

Zorginstellingen zonder kwaliteitsregistratie neigen naar slechtere uitkomsten.

 

Bronnen: (Elfström, 1996)

 

-

GRADE

PROMS specifiek voor AAA lijken meer waarde te hebben dan algemene PROMS, maar moeten nog verder ontwikkeld worden.

 

Bronnen: (Duncan, 2017)

 

-

GRADE

De uitkomsten van zorg zijn beter wanneer een centrum zowel een open als een endovasculaire behandeling aanbieden voor patiënten met een AAA.

 

Bronnen: (ESVS-richtlijn, 2019)

 

-

GRADE

Er bestaat robuust bewijs dat er een relatie bestaat tussen een hoog behandelvolume van een centrum en een lagere operatieve mortaliteit bij de behandeling van een AAA, onafhankelijk van het type operatie.

 

Bronnen: (Birkmeyer, 2002; Cho, 2008; Dick, 2012; Dueck, 2004; ESVS-richtlijn, 2019; Holt, 2010; Holt, 2007; Karthekesalingam, 2010; Karthekesalingam, 2014; Landon, 2010; Mandawat, 2012; Ozdemir, 2015; Park, 2013; Zettervall, 2017)

 

-

GRADE

Er is geen sterk bewijs voor wat een optimale wachttijd is voor het verrichten van een AAA-operatie. Factoren die hier een rol bij kunnen spelen zijn de diameter van het AAA en psychologische factoren.

 

Bronnen: (ESVS-richtlijn, 2019)

 

-

GRADE

De invoering van een gestructureerd protocol voor de behandeling van het geruptureerde AAA leidt tot een daling in de 30-dagen mortaliteit.

 

Bronnen: (Starnes, 2012)

Deze module is een adaptatie van de ESVS-richtlijn (2019). Er is geen (aanvullende) literatuurzoekactie uitgevoerd.

 1. Elfström, J., Stubberöd, A., & Troeng, T. (1996). Patients not included in medical audit have a worse outcome than those included. International journal for quality in health care : journal of the International Society for Quality in Health Care, 8(2), 153–157. https://doi.org/10.1093/intqhc/8.2.153
 2. Romaine, J., Peach, G., Thompson, M., Hinchliffe, R. J., & Bradley, C. (2019). Psychometric validation of three new condition-specific questionnaires to assess quality of life, symptoms and treatment satisfaction of patients with aortic aneurysm. Journal of patient-reported outcomes, 3(1), 29. https://doi.org/10.1186/s41687-019-0119-0
 3. Starnes, B. W., Quiroga, E., Hutter, C., Tran, N. T., Hatsukami, T., Meissner, M., Tang, G., & Kohler, T. (2010). Management of ruptured abdominal aortic aneurysm in the endovascular era. Journal of vascular surgery, 51(1), 9–18. https://doi.org/10.1016/j.jvs.2009.08.038
 4. Wanhainen, A., Verzini, F., Van Herzeele, I., Allaire, E., Bown, M., Cohnert, T., Dick, F., van Herwaarden, J., Karkos, C., Koelemay, M., Kölbel, T., Loftus, I., Mani, K., Melissano, G., Powell, J., Szeberin, Z., Esvs Guidelines Committee, de Borst, G. J., Chakfe, N., Debus, S., … Verhagen, H. (2019). Editor's Choice - European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2019 Clinical Practice Guidelines on the Management of Abdominal Aorto-iliac Artery Aneurysms. European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery, 57(1), 8–93. https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2018.09.020 (ESVS-richtlijn 2019).

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-04-2021

Laatst geautoriseerd  : 01-04-2021

Voor het beoordelen van de actualiteit van deze richtlijn is de werkgroep in stand gehouden. Uiterlijk in 2026 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) of de modules van deze richtlijn nog actueel zijn. Op modulair niveau is een onderhoudsplan beschreven (zie tabel). Bij het opstellen van de richtlijn heeft de werkgroep per module een inschatting gemaakt over de maximale termijn waarop herbeoordeling zou moeten plaatsvinden en eventuele aandachtspunten geformuleerd die van belang zijn bij een toekomstige herziening (update). De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten, zoals bijvoorbeeld een herziening van de richtlijn van de European Society of Vascular Surgery (ESVS).

 

De NVvH is regiehouder van deze richtlijn en eerstverantwoordelijke op het gebied van de actualiteitsbeoordeling van de richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijke verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de regiehouder over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

 

Onderhoudsplan richtlijn AAA

Module

Geautoriseerd in

Geplande herbeoordeling

Algemene inleiding en organisatie van zorg

2021

2026

Diagnostiek en screening van het infrarenaal AAA

2021

2026

Het kleine AAA

2021

2026

Electieve behandeling van het infrarenaal AAA

2021

2026

Behandeling van het geruptureerde AAA

2021

2026

Lange termijn uitkomsten en follow up na herstel

2021

2026

Behandeling van het juxtarenaal AAA

2021

2026

Behandeling van het iliacaal AAA

2021

2026

Overige AAA gerelateerde problemen

2021

2026

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
 • Harteraad

Algemene gegevens

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten ondersteunde de richtlijnontwikkeling en de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) financierde de ontwikkeling. Patiëntenparticipatie bij deze richtlijn werd medegefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Patiënten Consumenten (SKPC) binnen het programma KIDZ.

 

De financiers hebben geen enkele invloed gehad op de inhoud van de richtlijn.

Doel en doelgroep

Doel

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor het vaststellen en behandelen van het AAA in Nederland. Het doel van de richtlijn is om de zorg voor patiënten met (verdenking op) een AAA te standaardiseren en af stemmen op hun wensen. Deze richtlijn betreft een adaptatie van de richtlijn van de European Society of Vascular Surgeons (2019).

 

Doelgroep

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een AAA in de tweede lijn in Nederland.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2018 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een AAA.

 

De werkgroepleden zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname. De werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn.

 

Werkgroep

 • Prof. dr. M.M.P.J. (Michel) Reijnen, vaatchirurg, Rijnstate, Arnhem, NVvH (voorzitter)
 • Dr. A.P.M. (Bart) Boll, vaatchirurg, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen, Nijmegen, NVvH
 • Dr. B.M.E. (Barend) Mees, vaatchirurg, Maastricht UMC+, Maastricht, NVvH
 • Dr. A.A.M. (Adrienne) Zandbergen, internist-vasculair geneeskundige, Erasmus MC, Rotterdam, NIV
 • H.H. (Erik) Scholten, (cardio)-anesthesioloog, Amsterdam UMC Locatie AMC, Amsterdam, NVA
 • Dr. J.A. (Jan Albert) Vos, interventieradioloog, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein, NVVR
 • Dr. C.S.P. (Carla) van Rijswijk, interventieradioloog, LUMC, Leiden, NVVR
 • Drs. J. (Jeroen) Nieuwenhuizen, intensivist-transplantatiechirurg, LUMC, Leiden, NVIC
 • C.P.A. (Koen) van Hees, M ANP, verpleegkundig specialist, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg, V&VN VS
 • Drs. A.M.H.J. (Annemarie) Auwerda, beleidsadviseur Harteraad, Den Haag (patiëntvertegenwoordiger)

 

Klankbordgroep

 • Dr. M.J.W. (Mark) Koelemay, Amsterdam UMC Locatie AMC, Amsterdam
 • Dr. J.A. (Joost) van Herwaarden, UMC Utrecht, Utrecht

Beiden lid van de richtlijn commissie: “Abdominal Aorto-iliac Artery Aneurysms” (2019) van de ESVS

 

Ondersteuning van

 • Dr. J. (Julitta) Boschman, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Dr. D. (Dagmar) Nieboer, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

Belangenverklaringen

De KNMG-code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatiemanagement, kennisvalorisatie) hebben gehad. Een overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met eventuele belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

 

Overzicht van functies, nevenfuncties, eventuele belangen en ondernomen acties

Werkgroeplid

Functie

Nevenfuncties

Gemelde belangen

Aandelen

Gemelde belangen

Consultancy (contracten, namen)

Gemelde belangen

Wetenschap/ wetenschapsfunding

Gemelde belangen

Speakers fees

Ondernomen actie

Auwerda

Beleidsadviseur Harteraad, Den Haag

Geen

Geen.

1-5-2018

Geen.

1-5-2018

Geen.

1-5-2018

Geen.

1-5-2018

Geen

Boll

- (vaat)chirurg CWZ: 0,5 fte

- Voorzitter bestuur Jonkerbosch Medisch Specialistisch Bedrijf Nijmegen: 0,4 fte

- Vicevoorzitter bestuur Vereniging Medische Staf CWZ: 0,1 fte

Medisch Adviseur, onbezoldigd, Aorta stichting

Geen.

4-6-2018

 

Geen.

4-6-2018

 

Intellectueel en reputatiebelang t.a.v. screening (onderwerp van promotieonderzoek).

4-6-2018

 

Geen.

4-6-2018

 

Geen, het gemelde belang is verjaard.

Hees, van

Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen, aandachtsgebied vaatchirurgie. Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) Tilburg

- Lid dagelijks bestuur vakgroep verpleegkundig specialisten ETZ, onbetaald

- Voorzitter landelijk netwerk verpleegkundig specialisten vaatchirurgie Nederland (VSVN), onbetaald

Geen.

13-6-2018

Geen.

13-6-2018

Geen.

13-6-2018

Geen.

13-6-2018

Geen

Mees

Vaatchirurg Mumc, Maastricht

- Secretaris Nederlandse Vereniging van Vaatchirurgie (onbetaald)

- Course Director I-meet (onbetaald)

- Co-director EVC (onbetaald)

- Adviesgroep Marfan Patientenvereniging (onbetaald)"

Geen.

4-6-2018

 

Geen.

4-6-2018

 

XS-graft (InsCite) onderzoek naar nieuwe graft voor vaattoegang.

Financier: DSM, MUMC, TUE, Provincie Limburg.

15-5-2018

Geen.

4-6-2018

 

Geen.

Onderzoek niet gerelateerd aan richtlijnonderwerpen.

 

Nieuwenhuizen

- Intensivist, Intensive Care volwassenen: LUMC, 50%

- Transplantatiechirurg, afdeling Heelkunde: LUMC, 50%

- Richtlijn commissie Acuut leverfalen, onbetaald

- Werkgroep portale hypertensie, onbetaald

Geen.

1-6-2018

Geen.

1-6-2018

Geen.

1-6-2018

Geen.

1-6-2018

Geen.

Reijnen

Vaatchirurg, Rijnstate, Arnhem

Parttime hoogleraar (0,2 FTE) Aan de Universiteit van Twente, Multi-Modality Medical Imaging group (onbezoldigd)

Geen.

18-9-2018

Consultancy activiteiten bij diverse bedrijven; W.L. Gore and Associates, Medtronic, Endologix, Terumo Aortic, Bentley.

9-8-2019

Research funding van diverse bedrijven.

Participatie aan meerdere industry-initiated studies.

W.L. Gore and Associates, Medtronic, Endologix, Terumo Aortic, Bentley, Triplemed.

9-8-2019

W.L. Gore and Associates, Medtronic, Endologix, Terumo Aortic, Bentley.

9-8-2019

Exclusie participatie bij het opstellen van aanbevelingen die niet geadapteerd worden uit de ESVS-richtlijn 2019.

In de richtlijn worden géén uitspraken gedaan over specifieke prothesen.

Rijswijk, van

Interventieradioloog, LUMC Leiden (sectiehoofd Interventie Radiologie)

Geen.

(Overig: partner onderdeel van writing committee van ESVS-richtlijn 2019)

 

 

Geen.

23-5-2018

Geen.

23-5-2018

Geen.

23-5-2018

Geen.

23-5-2018

Geen, deze onbetaalde activiteit van de partner werd niet als belang beschouwd.

Scholten

(Cardio)-anesthesioloog, AMC, Amsterdam

 

Geen.

2-8-2018

Geen.

2-8-2018

Geen.

2-8-2018

Geen.

2-8-2018

Geen.

 

Vos

Interventieradioloog in vrije vestiging St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein/Woerden

- Consulent Peripheral Arterial Disease Medtronic

- Consulent Pulmonary Embolism BTG

- Consulent Intra Arterial Stroke Treatment Stryker

Allen betaald

Geen.

25-5-2018

Consultancy onderwerpen niet gerelateerd aan richtlijnonderwerpen.

Geen.

25-5-2018

Geen.

25-5-2018

Geen.

Zandbergen

- Internist - vasculair geneeskundige

- Hoofdopleider Interne Geneeskunde Erasmus MC Rotterdam"

 

Geen.

28-4-2018

Geen.

28-4-2018

Geen.

28-4-2018

Onderzoek niet gerelateerd aan richtlijnonderwerpen.

 

Geen.

28-4-2018

Geen.

Inbreng patiëntenperspectief

Een patiëntvertegenwoordiger participeerde (namens Harteraad) in de werkgroep om aandacht voor het patiëntenperspectief te borgen. In de ESVS-richtlijn bleek de aandacht voor het patiëntenperspectief summier en bovendien niet zondermeer te vertalen naar de situatie voor de Nederlandse patiënt. Daarom zette Harteraad een digitale enquête uit tussen 18 april 2019 en 2 mei 2019 over de zorg voor mensen met een AAA. Het doel van de enquête was om inzicht te krijgen in de behoeften die patiënten hebben ten aanzien van de zorg en inzicht krijgen in de knelpunten die er bestaan in de zorgverlening aan mensen met een AAA. Een verslag hiervan (zie aanverwante producten) is besproken in de werkgroep en de belangrijkste knelpunten zijn verwerkt in de richtlijn. De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan Harteraad.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn (module) en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. Het implementatieplan is te vinden bij de aanverwante producten.

Werkwijze

AGREE

Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; Brouwers, 2010), dat een internationaal breed geaccepteerd instrument is. Voor een stap-voor-stap beschrijving hoe een evidence-based richtlijn tot stand komt, verwijzen wij u naar het stappenplan Ontwikkeling van Medisch Specialistische Richtlijnen van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten.

 

Knelpuntenanalyse

Tijdens de voorbereidende fase maakte de werkgroep gebruik van de knelpunteninventarisatie op basis van een invitational conference ‘Aneurysma Aorta Abdominalis’ in januari 2016. De werkgroep plande een invitational conference in 2018 om aanvullende knelpunten op te halen, maar hier bleek geen interesse voor vanuit de relevante partijen.

 

Randvoorwaarden (Organisatie van zorg)

Bij de ontwikkeling van de richtlijn is expliciet rekening gehouden met de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, menskracht en infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van een specifieke uitgangsvraag maken onderdeel uit van de overwegingen bij de bewuste uitgangsvraag. Meer algemene, overkoepelende, of bijkomende aspecten van de organisatie van zorg worden behandeld in de module Organisatie van Zorg.

 

Indicatorontwikkeling

De werkgroep ontwikkelde geen interne kwaliteitsindicatoren om het toepassen van de richtlijn in de praktijk te volgen en te versterken.

 

Kennislacunes

Een overzicht van de onderwerpen waarvoor (aanvullend) wetenschappelijk van belang wordt geacht, is als aanbeveling in de Kennislacunes beschreven (onder aanverwante producten).

 

Commentaar- en autorisatiefase

De werkgroep legde de conceptrichtlijn voor aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties ter commentaar. De werkgroep besprak de commentaren en paste de conceptrichtlijn aan of onderbouwde waarom aanpassingen niet nodig, relevant of wenselijk waren. De definitieve richtlijn werd aan de deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd.

 

Werkwijze voorbereiding adaptatie ESVS-richtlijn

Tijdens de voorbereidende fase bleek de richtlijn van de European Society for Vascular Surgery (ESVS) (“Clinical Practice Guidelines on the Management of Abdominal Aorto-iliac Artery Aneurysms”) in herziening (Wanhainen, 2019). De werkgroep heeft publicatie van deze richtlijn (in januari 2019) afgewacht en besloten om deze richtlijn te adapteren conform het Adviesrapport Adapteren van internationale richtlijnen naar de Nederlandse praktijk (2016). Dit mede gezien het feit dat elk lid van de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie tevens lid is van de ESVS. De werkgroep heeft het stappenplan van het adaptatieproces gebruikt om de ESVS-richtlijn aan te passen voor de Nederlandse situatie. De werkgroep heeft dr. Mark Koelemay en dr. Joost van Herwaarden, medeauteur van de ESVS-richtlijn, gevraagd inzicht te verschaffen in het richtlijnontwikkelingsproces van de ESVS. Mede op basis daarvan is de werkgroep gekomen tot een adaptatieplan.

 

Onafhankelijkheid

De werkgroep had er vertrouwen in dat de ESVS-richtlijn op een zo onafhankelijk mogelijke wijze is opgesteld. De werkgroep vond geen aanwijzingen dat de internationale richtlijn werd beïnvloed door conflicterende belangen van de leden van de werkgroep of door de opvattingen of belangen van een financierende instantie.

 

Methodologie

De ESVS-richtlijnmethodiek was op enkele punten anders dan de richtlijnmethodiek Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0. Een samenvatting van de werkwijze van de ESVS-werkgroep vindt u onder de paragraaf “Werkwijze richtlijnwerkgroep ESVS-richtlijn 2019”.

De werkgroep constateerde dat:

 • literatuurzoekacties recent zijn en in samenwerking met medisch informatiespecialisten zijn uitgevoerd, maar dat deze niet gedocumenteerd zijn;
 • het literatuurselectieproces is beschreven, maar niet per uitgangsvraag/PICO;
 • de gradering van de bewijskracht is uitgevoerd volgens de systematiek van de European Society of Cardiology (ESC).

Ondanks deze beperkingen had de werkgroep voldoende vertrouwen in de kwaliteit van de ESVS-richtlijn. Voor sommige onderwerpen is namelijk nauwelijks of geen hoogwaardig bewijs beschikbaar. De werkgroep meende dat voor dergelijke onderwerpen er op dit moment geen reden was voor een nieuwe systematische literatuurzoekactie en -analyse.

 

De werkgroep besloot na het bestuderen van alle ESVS-hoofdstukken om zelf zeven (aanvullende) vragen volledig uit te werken, en zo de bevindingen van de ESVS-werkgroep te controleren en onvoldoende beantwoorde knelpunten uit te diepen.

 • Kan medicamenteuze behandeling groei van het AAA vertragen?
 • Wat is de optimale electieve behandeling van patiënten met een AAA?
 • Wat is de optimale behandeling van patiënten met een geruptureerd AAA?
 • Is routinematige coloscopie na een geruptureerd AAA geïndiceerd?
 • Wanneer is er een behandelindicatie voor het type II endoleak?
 • Wanneer is er een behandelindicatie bij het groeiend AAA?
 • Wat is het ideale follow-up schema na EVAR?

 

Werkwijze adaptatie conclusies, aanbevelingen en overwegingen

Conclusies

Voor alle ESVS-hoofdstukken maakte de werkgroep van de relevante interventies de balans op van de gunstige en ongunstige effecten voor de patiënt en verifieerden of hun conclusie overeenkwam met de ESVS-richtlijn. Eventuele discrepanties werden benoemd en mogelijke redenen inzichtelijk gemaakt in de overwegingen.

 

Van bewijs naar aanbeveling

De werkgroep controleerde en bediscussieerde alle ESVS-aanbevelingen. Om te komen tot een Nederlandse richtlijnaanbeveling woog de werkgroep (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs en andere aspecten, zoals de expertise van de werkgroepleden, de waarden en voorkeuren van de patiënt (patient values and preferences), kosten, beschikbaarheid van voorzieningen en organisatorische zaken.

 

Werkwijze aanvullende vragen danwel vragen ter controle

Uitkomsten

De werkgroep inventariseerde per vraag welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. De werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang bij de besluitvorming rondom aanbevelingen, als cruciaal (kritiek voor de besluitvorming), belangrijk (maar niet cruciaal) en onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep tenminste voor de cruciale uitkomstmaten welke verschillen zij klinisch (patiënt) relevant vonden.

 

Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur

Voor de zeven aanvullende vragen werd aan de hand van specifieke zoektermen gezocht naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in (verschillende) elektronische databases. Tevens werd aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen. In eerste instantie werd gezocht naar studies met de hoogste mate van bewijs. De werkgroepleden selecteerden de via de zoekactie gevonden artikelen op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria. De geselecteerde artikelen werden gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De databases waarin is gezocht, de zoekstrategie en de gehanteerde selectiecriteria zijn te vinden in de module met desbetreffende uitgangsvraag.

 

Kwaliteitsbeoordeling individuele studies

Individuele studies werden systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand opgestelde methodologische kwaliteitscriteria, om zo het risico op vertekende studieresultaten (risk of bias) te kunnen inschatten. Deze beoordelingen kunt u vinden in de Risk of Bias (RoB) tabellen. De gebruikte RoB instrumenten zijn gevalideerde instrumenten die worden aanbevolen door de Cochrane Collaboration: AMSTAR - voor systematische reviews; Cochrane - voor gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek; Newcastle-Ottowa - voor observationeel onderzoek; QUADAS II - voor diagnostisch onderzoek.

 

Samenvatten van de literatuur

De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen werden overzichtelijk weergegeven in evidencetabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur werden beschreven in de samenvatting van de literatuur. Bij een voldoende aantal studies en overeenkomstigheid (homogeniteit) tussen de studies werden de gegevens ook kwantitatief samengevat (meta-analyse) met behulp van Review Manager 5. De adviseur schreef de literatuursamenvatting in het Engels om (in de toekomst) de bevindingen internationaal te kunnen delen.

 

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie http://www.gradeworkinggroup.org/).

 

GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, redelijk, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er bestaat over de literatuurconclusie (Schünemann, 2013).

 

GRADE

Definitie

Hoog

 • er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Redelijk

 • er is redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • het is mogelijk dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Laag

 • er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • er is een reële kans dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Zeer laag

 • er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • de literatuurconclusie is zeer onzeker.

 

Werkwijze richtlijnwerkgroep ESVS-richtlijn 2019

Proces op hoofdlijnen

De ESVS selecteerde 16 inhoudsdeskundigen voor de richtlijnwerkgroep. Alle leden verstrekten informatie over potentiële belangen. De ESVS bewaart deze belangenverklaringen op haar hoofdkantoor en kunnen worden opgevraagd.

 

Alle werkgroepleden hebben het definitieve document goedgekeurd. De richtlijn onderging verder een formeel beoordelingsproces door externe deskundigen. In totaal hebben 23 recensenten, waaronder de 11 leden van werkgroep en 12 externe reviewers uit Europa, Amerika, Azië en Australië de richtlijn beoordeeld en de definitieve versie goedgekeurd.

 

Nieuw in de ESVS-richtlijn

Voor het eerst nam de ESVS-werkgroep het patiëntenperspectief op in de ESVS-richtlijn AAA. Verder heeft de werkgroep voor diverse onderwerpen de aanbevelingen herzien op basis van nieuw wetenschappelijk bewijs, zoals de aanbevelingen over EVAR als voorkeursbehandeling voor het geruptureerde AAA (rAAA), een gestratificeerd en minder frequent vervolgregime na EVAR, en een bijgewerkt protocol voor kleine AAA's.

 

Methodologie

De richtlijnwerkroep kwam enkele malen bijeen. Tijdens deze vergaderingen werden de taken vastgesteld en verdeeld. Concept-aanbevelingen werden bediscussieerd. Als er geen unanieme overeenstemming was, werd door middel van discussie getracht om tot consensus te komen. Als dit niet lukte, werd de formulering van de aanbeveling, de graad en/of het bewijsniveau bepaald op basis van stemming onder de werkgroepleden.

 

Zoeken en selecteren van literatuur

Leden van de commissie, ondersteund door literatuurspecialisten, voerden het literatuuronderzoek uit. Men zocht systematisch in Medline (via PubMed), Embase, Clinical Trial-databases en de Cochrane Library tot 31 december 2016. Men controleerde referenties en doorzocht, indien dat nodig werd geacht, handmatig relevante tijdschriften.

 

De werkgroepleden voerden een update van de literatuurzoekactie uit in mei 2018 om artikelen gepubliceerd tussen mei 2016 en januari 2018 te vinden.

 

De werkgroepleden voerden de literatuurselectie uit op basis van informatie in de titel en het abstract. Criteria voor zoeken en selectie waren (1) Taal: Engels. (2) Niveau van bewijs: de selectie van de literatuur werd uitgevoerd volgens de bewijspiramide, met geaggregeerde bewijs aan de top van de piramide (systematische beoordelingen, meta-analyses), vervolgens gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT’s, vervolgens observationele studies. Men excludeerde casestudies, dierstudies en in vitro studies.

 

Studies werden daarnaast beoordeeld op grootte: aan grotere studies kende men meer gewicht toe dan aan kleinere studies. Relevante artikelen gepubliceerd na de zoekdatum of in een andere taal includeerde de werkgroep alleen indien zij deze studies van groot belang achtte voor de richtlijn.

 

Bepalen van de bewijskracht

De richtlijnwerkgroep formuleerde conclusies op basis van het wetenschappelijk bewijs. De daaruit volgende aanbevelingen baseerde men op het beoordelingssysteem van de Europese Society of Cardiology (ESC). Elke aanbeveling classificeerde men door middel van de letter A, B of C. De werkgroep woog het bewijs en de mening van deskundigen en kende vervolgens aan elke aanbeveling een klasse toe: Klasse I, IIa, IIb of III (zie ESVS-richtlijn voor verdere details).

 

Het perspectief van de patiënt

De werkgroep maakte informatie voor patiënten bij elke (sub)module. Een gespecialiseerd vaatverpleegkundige en ten minste één leek of patiënt checkte deze informatie. Daarna legde de werkgroep de patiëntinformatie voor aan de “Leicester patient focus group”. Aan deze focusgroep bijeenkomst namen acht mannen met klein AAA deel. Tijdens de bijeenkomst discussieerde de deelnemers over de tekst en hieruit kwam onder andere naar voren dat men het belangrijk vindt dat feiten en aanbevelingen duidelijk, consistent en eenvoudig worden gepresenteerd. Een terugkerend voorbeeld dat door de deelnemers in de groep naar voren werd gebracht, was de vereiste voor contextualisering bij het presenteren van risico’s.

N.B. Bij Nederlandse richtlijnen levert de werkgroep zelf geen informatie voor patiënten op. De werkgroep ontwikkelt of herziet de informatie op Thuisarts in samenwerking met een redacteur.

 

Literatuur

Brouwers, M. C., Kho, M. E., Browman, G. P., Burgers, J. S., Cluzeau, F., Feder, G., Fervers, B., Graham, I. D., Grimshaw, J., Hanna, S. E., Littlejohns, P., Makarski, J., Zitzelsberger, L., & AGREE Next Steps Consortium (2010). AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 182(18), E839–E842. https://doi.org/10.1503/cmaj.090449

Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 (2012). Adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. https://richtlijnendatabase.nl/over_deze_site/richtlijnontwikkeling.html

Adapteren van internationale richtlijnen naar de Nederlandse praktijk (2016). Nederlandse Vereniging voor Urologie en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose.

Ontwikkeling van Medisch Specialistische Richtlijnen: stappenplan. Kennisinstituut van Medisch Specialisten.

Schünemann H, Brożek J, Guyatt G, et al. GRADE handbook for grading quality of evidence and strength of recommendations. Updated October 2013. The GRADE Working Group, 2013. Available from http://gdt.guidelinedevelopment.org/central_prod/_design/client/handbook/handbook.html.

Schünemann, H. J., Oxman, A. D., Brozek, J., Glasziou, P., Jaeschke, R., Vist, G. E., Williams, J. W., Jr, Kunz, R., Craig, J., Montori, V. M., Bossuyt, P., Guyatt, G. H., & GRADE Working Group (2008). Grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies. BMJ (Clinical research ed.), 336(7653), 1106–1110. https://doi.org/10.1136/bmj.39500.677199.AE

Wanhainen, A., Verzini, F., Van Herzeele, I., Allaire, E., Bown, M., Cohnert, T., Dick, F., van Herwaarden, J., Karkos, C., Koelemay, M., Kölbel, T., Loftus, I., Mani, K., Melissano, G., Powell, J., Szeberin, Z., Esvs Guidelines Committee, de Borst, G. J., Chakfe, N., Debus, S., … Verhagen, H. (2019). Editor's Choice - European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2019 Clinical Practice Guidelines on the Management of Abdominal Aorto-iliac Artery Aneurysms. European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery, 57(1), 8–93. https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2018.09.020 (ESVS-richtlijn 2019).

Wessels, M., Hielkema, L., & van der Weijden, T. (2016). How to identify existing literature on patients' knowledge, views, and values: the development of a validated search filter. Journal of the Medical Library Association: JMLA, 104(4), 320.

Van Everdingen JJE, Burgers JS, Assendelft WJJ, et al. Evidence-based richtlijnontwikkeling. Bohn Stafleu Van Loghum 2004.

Volgende:
Informatievoorziening en besluitvorming