Aneurysma van de abdominale aorta (AAA)

Initiatief: NVVH Aantal modules: 29

Late complicaties en follow-up na AAA-behandeling

Uitgangsvraag

Wat zijn de te verwachten late complicaties na (open) AAA behandeling, hun behandeling en de manier van follow up?

 

De uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen:

 • Is medicamenteuze behandeling postoperatief geïndiceerd?
 • Wat is het beleid bij para-anastomotische aneurysmata na aneurysma herstel?
 • Wat is het beleid bij acute of verergering van chronische ischemie van de onderste extremiteiten?
 • Wat is het beleid ter preventie van of behandeling bij prothese infectie?
 • Welke oorzaak kan gastro-intestinaal bloedverlies hebben?
 • Wat is de follow-up na open behandeling?

Aanbeveling

Behandel alle patiënten na AAA-behandeling conform de Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement.

(ESVS 2019 - Aanbeveling 75)

 

Evalueer bij acute ischemische klachten van de benen of bij een verergering van chronische ischemie van de benen bij patiënten, na een AAA-herstel, de doorgankelijkheid van de (endo)prothese.

(ESVS 2019 - Aanbeveling 76)

 

Streef naar totale verwijdering van de (endo)prothese voor radicale behandeling van een geïnfecteerde aortaprothese.

(ESVS 2019 - Aanbeveling 77)

 

Overweeg een conservatief of palliatief beleid bij hoog-risicopatiënten met een (endo)prothese infectie.

(ESVS 2019 - Aanbeveling 78)

 

Verricht bij voorkeur geen in-situ reconstructie met prothese materiaal in geïnfecteerd of ernstig gecontamineerd gebied.

(ESVS 2019 - Aanbeveling 79)

 

Geef alleen op indicatie antibioticaprofylaxe bij patiënten na aortareconstructie in geval van tandheelkundige of chirurgische ingrepen.

(ESVS 2019 - Aanbeveling 80)

 

Overweeg antibioticaprofylaxe bij patiënten die een eerdere AAA-behandeling hebben ondergaan bij hoog-risico procedures zoals abces drainage, tandheelkundige ingrepen met manipulatie va de gingiva of periapicale procedures of transmucosale ingrepen evenals (chirurgische) interventies bij immuun gecompromitteerde patiënten.

(ESVS 2019 - Aanbeveling 81)

 

Sluit bij elke patiënt met gastro-intestinaal bloedverlies na een aortareconstructie een aortoenterale fistel uit.

(ESVS 2019 - Aanbeveling 82)

 

Behandel patiënten met een vermoedelijke of bevestigde aorto-enterale fistel in een hoog volume centrum.

(ESVS 2019 - Aanbeveling 83)

 

Overweeg bij patiënten met een aorto-enterale fistel en een bloeding een endovasculaire behandeling als overbrugging naar open reconstructie.

(ESVS 2019 - Aanbeveling 84)

 

Overweeg beeldvorming van de aorta na open aorta chirurgie met een interval van 5 jaar.

(ESVS 2019 - Aanbeveling 85)

Overwegingen

Deelvraag 1. Is medicamenteuze behandeling postoperatief geïndiceerd?

De meeste patiënten met een AAA hebben een verhoogd cardiovasculair risicoprofiel en andere nicotine abusus gerelateerde comorbiditeit. De lange termijn doodsoorzaken worden gedomineerd door ischemische hartziekten (18%), longcarcinoom (13%) en longziekten zoals COPD (6%) (Bahia, 2015; Goodney, 2010). De incidentie van AAA gerelateerd overlijden is moeilijk in te schatten, maar waarschijnlijk laag (< 3%) (Huang, 2015). Ondanks het verhoogde cardiovasculair risicoprofiel bij patiënten met een AAA is er geen gerandomiseerd onderzoek naar effectiviteit van medicamenteuze behandeling in deze specifieke groep voor handen of zijn resultaten tegenstrijdig (Robertson, 2017). Bij patiënten met een verhoogd cardiovasculair risicoprofiel moetsecundaire risicopreventie geïnitieerd worden in lijn met geldende richtlijnen, zoals de Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement uit 2018.

 

Om de uitkomsten na behandeling van een AAA te optimaliseren moet de medicamenteuze behandeling van deze risico’s gecontinueerd worden (Eldrup, 2012). Geldende richtlijnen kunnen als leidraad gebruikt worden. De medicamenteuze behandeling moet geïnitieerd worden door de vaatchirurg of de huisarts. De Nederlandse werkgroep sluit zich aan bij de ESVS-richtlijn (2019) aanbeveling.

 

Deelvraag 2: Wat is het beleid bij para-anastomotische aneurysmata na aneurysma herstel?

Para-anastomotische aneurysmata kunnen optreden na open behandeling van een AAA en kunnen het gevolg zijn van aneurysmatische verwijding van het natieve vat of het ontstaan van een vals aneurysma door dehiscentie van de anastomose, bijvoorbeeld door een lokale infectie. Er zijn geen gerandomiseerde studies naar de behandeling, open of endovasculair, van para-anastomotische aneurysmata (Biancari, 2002; Ylonen, 2004; Sachdev, 2007).

 

Deelvraag 3 Wat is het beleid bij acute of verergering van chronische ischemie?

Na AAA-herstel met een bifurcatie prothese treedt in 1 tot 5% van de patiënten een occlusie op van de prothese (Biancari, 2002; Conrad, 2007). Na endovasculair herstel wordt tot 8% van de patiënten een re-interventie uitgevoerd in verband met een occlusie (Faure, 2015; Mantas, 2015). Patiënten presenteren zich met tekenen van chronische of acute ischemie van de benen. Er is geen gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit ven verschillende behandelopties.

 

Bij patiënten die in het verleden zijn behandeld voor een AAA met een acute ischemie van de benen of een verergering van ischemische klachten van de benen wordt evaluatie van de prothese aanbevolen, met name om kinking of occlusie uit te sluiten. De werkgroep sluit zich aan bij ESVS-richtlijn (2019) aanbeveling.

 

Deelvraag 4. Wat is het beleid ter preventie van, c.q. bij, prothese infectie?

Infectie van een vaatprothese is een vaak desastreuze en levensbedreigende situatie. Zonder verwijdering van kunstmateriaal is volledige eradicatie van de infectie eigenlijk niet mogelijk. Indien mogelijk is een totale verwijdering van de (endo)prothese en een in-situ of extra-anatomische reconstructie, met autoloog of geïmpregneerd materiaal, aangewezen (Davila, 2015; Dorweiler, 2014; Harlander, 2014).

 

Reconstructie van een geïnfecteerde aortaprothese met prothese materiaal is geassocieerd met een hoger risico op re-infectie ten aanzien van autoloog materiaal (Charlton-Ouw, 2014). Geïmpregneerde prothesen lijken betere resultaten (onder andere minder re-infectierisico) te geven dan standaard prothesen (Olderich, 2011).

 

Indien het risico op mortaliteit te groot is om een radicale verwijdering van de prothese uit te voeren kan een strategie gevoerd worden met partiële resectie of een conservatief/palliatief beleid. Percutane drainage en levenslange suppressieve antibiotische therapie zijn opties voor deze patiëntengroep (Smeds, 2015).

 

Er is geen bewijs voor een relatie tussen infecties van een aortaprothese en tandheelkundige procedures. Standaard antibioticaprofylaxe wordt niet geadviseerd (Baddour, 2003; Nishimura, 2008). Antibioticaprofylaxe moet overwogen worden bij hoog-risico procedures of hoog-risicopatiënten. Toch moet benadrukt worden dat wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Als leidraad voor antibioticaprofylaxe kunnen de richtlijnen voor profylaxe na hartklep chirurgie gevolgd worden, zoals de NHG Standaard Endocarditis profylaxe (2016).

 

Deelvraag 5. Welke oorzaak kan gastro-intestinaal bloedverlies hebben?

Aorto-enterale fistel is een desastreuze complicatie en kan optreden na open en endovasculaire behandeling van het AAA. Deze complicatie gaat met een hoge morbiditeit en mortaliteit gepaard en heeft een incidentie van ongeveer 0,3 tot 0,5% (Law, 2016; Rodrigues, 2014). De diagnose kan gesteld worden op basis van de kliniek, gastro-intestinaal bloedverlies, en bevestigd worden met gastroduodenoscopie en CT angiografie. Er is onvoldoende literatuur om een eenduidig advies ten aanzien van de behandeling te geven. Behandeling is onder andere afhankelijk van de conditie van de patiënt en de expertise van het centrum. Overleg in een vroeg stadium met een hoog volume centrum wordt aanbevolen. Gefaseerde behandeling met een endovasculaire ingreep als bridge naar open reconstructie lijkt een goede strategie (Kakkos, 2016).

 

Deelvraag 6. Wat is de follow up na open behandeling?

Er zijn geen gerandomiseerde studies die eventuele voordelen van beeldvorming tijdens de follow up na open AAA-behandeling onderzocht hebben. Gezien de hoge incidentie van late para-anastomotische aneurysmata, recidief aneurysmavorming en perifere aneurysmata is het aangewezen om bij patiënten die fit genoeg zijn voor eventuele behandeling bij detectie, follow-up met beeldvorming uit te voeren (Diwan, 2000; Chaer, 2012).

 

Waarden en voorkeuren van patiënten

De module “Informatievoorziening en besluitvorming” beschrijft wat patiënten met een AAA belangrijk vinden in de informatievoorziening en besluitvorming.

 

Kosten

De ESVS-richtlijn (2019) zegt niets over kosten en/of kosteneffectiviteit. Ook bij de Nederlandse werkgroep is geen informatie bekend over kosten en/of kosteneffectiviteit. De Nederlandse werkgroep kan dit aspect daarom niet meewegen bij de onderbouwing van de aanbeveling.

 

Aanvaardbaarheid

De Nederlandse werkgroep voorziet geen probleem ten aanzien van de aanvaardbaarheid van de aanbevelingen van deze module.

 

Haalbaarheid en implementatie

De Nederlandse werkgroep voorziet geen probleem ten aanzien van de haalbaarheid en implementatie.

Onderbouwing

Er zijn twee technieken om een AAA te behandelen: de endovasculaire en open behandeling. Beide technieken hebben naast gemeenschappelijke langetermijn complicaties ook behandelingsspecifieke complicaties.

 

De langetermijn uitkomsten en follow-up na AAA-behandeling zijn afhankelijk van leeftijd, AAA grootte, geslacht, comorbiditeit en regionale verschillen. De belangrijkste doodsoorzaken op langetermijn zijn ischemisch cardiaal lijden, longcarcinoom en andere longziekten.

-

GRADE

Er is een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen bij patiënten met een AAA.

 

Bronnen: (Eldrup, 2012; Robertson, 2017)

 

-

GRADE

Symptomatische ischemie van de onderste extremiteiten, ontstaan na AAA-herstel, kan veroorzaakt worden door stenosering of occlusie van de (endo)prothese.

 

Bron: (ESVS-richtlijn, 2019)

 

-

GRADE

Prothese infectie is geassocieerd met een zeer hoge morbiditeit en mortaliteit. Een prothese infectie lijkt niet radicaal behandelbaar zonder het verwijderen van de (endo)prothese.

 

Bron: (ESVS-richtlijn, 2019)

 

-

GRADE

Er is geen bewijs voor een relatie tussen tandheelkundige ingrepen en aortaprothese infecties.

 

Bron: (ESVS-richtlijn, 2019)

 

-

GRADE

Bij gastro-intestinaal bloedverlies na een open of endovasculaire behandeling van het AAA kan een aorto-enterale fistel bestaan. Literatuur suggereert dat een gefaseerde behandeling, eerst endovasculair gevolgd door open ingrijpen, mogelijk een betere korte termijn uitkomst heeft.

 

Bronnen: (ESVS-richtlijn, 2019; Kakkos, 2016)

This module has been adapted from the ESVS guideline (2019). No (additional) literature search was performed for this module.

 1. Baddour, L. M., Bettmann, M. A., Bolger, A. F., Epstein, A. E., Ferrieri, P., Gerber, M. A., Gewitz, M. H., Jacobs, A. K., Levison, M. E., Newburger, J. W., Pallasch, T. J., Wilson, W. R., Baltimore, R. S., Falace, D. A., Shulman, S. T., Tani, L. Y., Taubert, K. A., & AHA (2003). Nonvalvular cardiovascular device-related infections. Circulation, 108(16), 2015–2031. https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000093201.57771.47
 2. Bahia, S. S., Holt, P. J., Jackson, D., Patterson, B. O., Hinchliffe, R. J., Thompson, M. M., & Karthikesalingam, A. (2015). Systematic Review and Meta-analysis of Long-term survival After Elective Infrarenal Abdominal Aortic Aneurysm Repair 1969-2011: 5 Year Survival Remains Poor Despite Advances in Medical Care and Treatment Strategies. European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery, 50(3), 320–330. https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2015.05.004
 3. Biancari, F., Ylönen, K., Anttila, V., Juvonen, J., Romsi, P., Satta, J., & Juvonen, T. (2002). Durability of open repair of infrarenal abdominal aortic aneurysm: a 15-year follow-up study. Journal of vascular surgery, 35(1), 87–93. https://doi.org/10.1067/mva.2002.119751
 4. Chaer, R. A., Vasoncelos, R., Marone, L. K., Al-Khoury, G., Rhee, R. Y., Cho, J. S., & Makaroun, M. S. (2012). Synchronous and metachronous thoracic aneurysms in patients with abdominal aortic aneurysms. Journal of vascular surgery, 56(5), 1261–1265. https://doi.org/10.1016/j.jvs.2012.04.056
 5. Charlton-Ouw, K. M., Sandhu, H. K., Huang, G., Leake, S. S., Miller, C. C., 3rd, Estrera, A. L., Azizzadeh, A., & Safi, H. J. (2014). Reinfection after resection and revascularization of infected infrarenal abdominal aortic grafts. Journal of vascular surgery, 59(3), 684–692. https://doi.org/10.1016/j.jvs.2013.09.030
 6. Conrad, M. F., Crawford, R. S., Pedraza, J. D., Brewster, D. C., Lamuraglia, G. M., Corey, M., Abbara, S., & Cambria, R. P. (2007). Long-term durability of open abdominal aortic aneurysm repair. Journal of vascular surgery, 46(4), 669–675. https://doi.org/10.1016/j.jvs.2007.05.046
 7. Davila, V. J., Stone, W., Duncan, A. A., Wood, E., Jordan, W. D., Jr, Zea, N., Sternbergh, W. C., 3rd, & Money, S. R. (2015). A multicenter experience with the surgical treatment of infected abdominal aortic endografts. Journal of vascular surgery, 62(4), 877–883. https://doi.org/10.1016/j.jvs.2015.04.440
 8. Diwan, A., Sarkar, R., Stanley, J. C., Zelenock, G. B., & Wakefield, T. W. (2000). Incidence of femoral and popliteal artery aneurysms in patients with abdominal aortic aneurysms. Journal of vascular surgery, 31(5), 863–869. https://doi.org/10.1067/mva.2000.105955
 9. Dorweiler, B., Neufang, A., Chaban, R., Reinstadler, J., Duenschede, F., & Vahl, C. F. (2014). Use and durability of femoral vein for autologous reconstruction with infection of the aortoiliofemoral axis. Journal of vascular surgery, 59(3), 675–683. https://doi.org/10.1016/j.jvs.2013.09.029
 10. Eldrup, N., Budtz-Lilly, J., Laustsen, J., Bibby, B. M., & Paaske, W. P. (2012). Long-term incidence of myocardial infarct, stroke, and mortality in patients operated on for abdominal aortic aneurysms. Journal of vascular surgery, 55(2), 311–317. https://doi.org/10.1016/j.jvs.2011.08.046
 11. Faure, E. M., Becquemin, J. P., Cochennec, F., & ENGAGE collaborators (2015). Predictive factors for limb occlusions after endovascular aneurysm repair. Journal of vascular surgery, 61(5), 1138–45.e2. https://doi.org/10.1016/j.jvs.2014.11.084
 12. Goodney, P. P., Tavris, D., Lucas, F. L., Gross, T., Fisher, E. S., & Finlayson, S. R. (2010). Causes of late mortality after endovascular and open surgical repair of infrarenal abdominal aortic aneurysms. Journal of vascular surgery, 51(6), 1340–1347.e1. https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.01.054
 13. Harlander-Locke, M. P., Harmon, L. K., Lawrence, P. F., Oderich, G. S., McCready, R. A., Morasch, M. D., Feezor, R. J., Vascular Low-Frequency Disease Consortium, Zhou, W., Bismuth, J., Pevec, W. C., Correa, M. P., Jim, J., Ladowski, J. S., Kougias, P., Bove, P. G., Wittgen, C. M., & White, J. V. (2014). The use of cryopreserved aortoiliac allograft for aortic reconstruction in the United States. Journal of vascular surgery, 59(3), 669–674. https://doi.org/10.1016/j.jvs.2013.09.009
 14. Huang, Y., Gloviczki, P., Oderich, G. S., Duncan, A. A., Kalra, M., Fleming, M. D., Harmsen, W. S., & Bower, T. C. (2015). Outcome after open and endovascular repairs of abdominal aortic aneurysms in matched cohorts using propensity score modeling. Journal of vascular surgery, 62(2), 304–11.e2. https://doi.org/10.1016/j.jvs.2015.02.039
 15. Kakkos, S. K., Bicknell, C. D., Tsolakis, I. A., Bergqvist, D., & Hellenic Co-operative Group on Aortic Surgery (2016). Editor's Choice - Management of Secondary Aorto-enteric and Other Abdominal Arterio-enteric Fistulas: A Review and Pooled Data Analysis. European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery, 52(6), 770–786. https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2016.09.014
 16. Law, Y., Chan, Y. C., Cheung, G. C., Ting, A. C., & Cheng, S. W. (2016). Outcome and risk factor analysis of patients who underwent open infrarenal aortic aneurysm repair. Asian journal of surgery, 39(3), 164–171. https://doi.org/10.1016/j.asjsur.2015.03.009
 17. Mantas, G. K., Antonopoulos, C. N., Sfyroeras, G. S., Moulakakis, K. G., Kakisis, J. D., Mylonas, S. N., & Liapis, C. D. (2015). Factors Predisposing to Endograft Limb Occlusion after Endovascular Aortic Repair. European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery, 49(1), 39–44. https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2014.09.012
 18. Nishimura, R. A., Carabello, B. A., Faxon, D. P., Freed, M. D., Lytle, B. W., O'Gara, P. T., O'Rourke, R. A., Shah, P. M., Bonow, R. O., Carabello, B. A., Chatterjee, K., de Leon, A. C., Jr, Faxon, D. P., Freed, M. D., Gaasch, W. H., Lytle, B. W., Nishimura, R. A., O'Gara, P. T., O'Rourke, R. A., Otto, C. M., … Yancy, C. W., Jr (2008). ACC/AHA 2008 guideline update on valvular heart disease: focused update on infective endocarditis: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines endorsed by the Society of Cardiovascular Anesthesiologists, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. Catheterization and cardiovascular interventions : official journal of the Society for Cardiac Angiography & Interventions, 72(3), E1–E12. https://doi.org/10.1002/ccd.21751
 19. Oderich, G. S., Bower, T. C., Hofer, J., Kalra, M., Duncan, A. A., Wilson, J. W., Cha, S., & Gloviczki, P. (2011). In situ rifampin-soaked grafts with omental coverage and antibiotic suppression are durable with low reinfection rates in patients with aortic graft enteric erosion or fistula. Journal of vascular surgery, 53(1), 99–107. https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.08.018
 20. Robertson, L., Atallah, E., Stansby, G. (2017). Medical treatment of vascular risk factors for reducing death and cardiovascular events in people with abdominal aortic aneurysm. Cochrane Database Syst Rev. 1:CD010447.
 21. Rodrigues dos Santos, C., Casaca, R., Mendes de Almeida, J. C., & Mendes-Pedro, L. (2014). Enteric repair in aortoduodenal fistulas: a forgotten but often lethal player. Annals of vascular surgery, 28(3), 756–762. https://doi.org/10.1016/j.avsg.2013.09.004
 22. Sachdev, U., Baril, D. T., Morrissey, N. J., Silverberg, D., Jacobs, T. S., Carroccio, A., Ellozy, S., & Marin, M. L. (2007). Endovascular repair of para-anastomotic aortic aneurysms. Journal of vascular surgery, 46(4), 636–641. https://doi.org/10.1016/j.jvs.2007.05.032
 23. Smeds, M. R., Duncan, A. A., Harlander-Locke, M. P., Lawrence, P. F., Lyden, S., Fatima, J., Eskandari, M. K., & Vascular Low-Frequency Disease Consortium (2016). Treatment and outcomes of aortic endograft infection. Journal of vascular surgery, 63(2), 332–340. https://doi.org/10.1016/j.jvs.2015.08.113
 24. Ylönen, K., Biancari, F., Leo, E., Rainio, P., Salmela, E., Lahtinen, J., Satta, J., Pokela, R., Lepojärvi, M., & Juvonen, T. (2004). Predictors of development of anastomotic femoral pseudoaneurysms after aortobifemoral reconstruction for abdominal aortic aneurysm. American journal of surgery, 187(1), 83–87. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2002.09.001
 25. Wanhainen, A., Verzini, F., Van Herzeele, I., Allaire, E., Bown, M., Cohnert, T., Dick, F., van Herwaarden, J., Karkos, C., Koelemay, M., Kölbel, T., Loftus, I., Mani, K., Melissano, G., Powell, J., Szeberin, Z., Esvs Guidelines Committee, de Borst, G. J., Chakfe, N., Debus, S., … Verhagen, H. (2019). Editor's Choice - European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2019 Clinical Practice Guidelines on the Management of Abdominal Aorto-iliac Artery Aneurysms. European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery, 57(1), 8–93. https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2018.09.020 (ESVS-richtlijn 2019).

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-04-2021

Laatst geautoriseerd  : 01-04-2021

Voor het beoordelen van de actualiteit van deze richtlijn is de werkgroep in stand gehouden. Uiterlijk in 2026 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) of de modules van deze richtlijn nog actueel zijn. Op modulair niveau is een onderhoudsplan beschreven (zie tabel). Bij het opstellen van de richtlijn heeft de werkgroep per module een inschatting gemaakt over de maximale termijn waarop herbeoordeling zou moeten plaatsvinden en eventuele aandachtspunten geformuleerd die van belang zijn bij een toekomstige herziening (update). De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten, zoals bijvoorbeeld een herziening van de richtlijn van de European Society of Vascular Surgery (ESVS).

 

De NVvH is regiehouder van deze richtlijn en eerstverantwoordelijke op het gebied van de actualiteitsbeoordeling van de richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijke verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de regiehouder over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

 

Onderhoudsplan richtlijn AAA

Module

Geautoriseerd in

Geplande herbeoordeling

Algemene inleiding en organisatie van zorg

2021

2026

Diagnostiek en screening van het infrarenaal AAA

2021

2026

Het kleine AAA

2021

2026

Electieve behandeling van het infrarenaal AAA

2021

2026

Behandeling van het geruptureerde AAA

2021

2026

Lange termijn uitkomsten en follow up na herstel

2021

2026

Behandeling van het juxtarenaal AAA

2021

2026

Behandeling van het iliacaal AAA

2021

2026

Overige AAA gerelateerde problemen

2021

2026

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
 • Harteraad

Algemene gegevens

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten ondersteunde de richtlijnontwikkeling en de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) financierde de ontwikkeling. Patiëntenparticipatie bij deze richtlijn werd medegefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Patiënten Consumenten (SKPC) binnen het programma KIDZ.

 

De financiers hebben geen enkele invloed gehad op de inhoud van de richtlijn.

Doel en doelgroep

Doel

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor het vaststellen en behandelen van het AAA in Nederland. Het doel van de richtlijn is om de zorg voor patiënten met (verdenking op) een AAA te standaardiseren en af stemmen op hun wensen. Deze richtlijn betreft een adaptatie van de richtlijn van de European Society of Vascular Surgeons (2019).

 

Doelgroep

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een AAA in de tweede lijn in Nederland.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2018 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een AAA.

 

De werkgroepleden zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname. De werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn.

 

Werkgroep

 • Prof. dr. M.M.P.J. (Michel) Reijnen, vaatchirurg, Rijnstate, Arnhem, NVvH (voorzitter)
 • Dr. A.P.M. (Bart) Boll, vaatchirurg, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen, Nijmegen, NVvH
 • Dr. B.M.E. (Barend) Mees, vaatchirurg, Maastricht UMC+, Maastricht, NVvH
 • Dr. A.A.M. (Adrienne) Zandbergen, internist-vasculair geneeskundige, Erasmus MC, Rotterdam, NIV
 • H.H. (Erik) Scholten, (cardio)-anesthesioloog, Amsterdam UMC Locatie AMC, Amsterdam, NVA
 • Dr. J.A. (Jan Albert) Vos, interventieradioloog, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein, NVVR
 • Dr. C.S.P. (Carla) van Rijswijk, interventieradioloog, LUMC, Leiden, NVVR
 • Drs. J. (Jeroen) Nieuwenhuizen, intensivist-transplantatiechirurg, LUMC, Leiden, NVIC
 • C.P.A. (Koen) van Hees, M ANP, verpleegkundig specialist, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg, V&VN VS
 • Drs. A.M.H.J. (Annemarie) Auwerda, beleidsadviseur Harteraad, Den Haag (patiëntvertegenwoordiger)

 

Klankbordgroep

 • Dr. M.J.W. (Mark) Koelemay, Amsterdam UMC Locatie AMC, Amsterdam
 • Dr. J.A. (Joost) van Herwaarden, UMC Utrecht, Utrecht

Beiden lid van de richtlijn commissie: “Abdominal Aorto-iliac Artery Aneurysms” (2019) van de ESVS

 

Ondersteuning van

 • Dr. J. (Julitta) Boschman, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Dr. D. (Dagmar) Nieboer, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

Belangenverklaringen

De KNMG-code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatiemanagement, kennisvalorisatie) hebben gehad. Een overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met eventuele belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

 

Overzicht van functies, nevenfuncties, eventuele belangen en ondernomen acties

Werkgroeplid

Functie

Nevenfuncties

Gemelde belangen

Aandelen

Gemelde belangen

Consultancy (contracten, namen)

Gemelde belangen

Wetenschap/ wetenschapsfunding

Gemelde belangen

Speakers fees

Ondernomen actie

Auwerda

Beleidsadviseur Harteraad, Den Haag

Geen

Geen.

1-5-2018

Geen.

1-5-2018

Geen.

1-5-2018

Geen.

1-5-2018

Geen

Boll

- (vaat)chirurg CWZ: 0,5 fte

- Voorzitter bestuur Jonkerbosch Medisch Specialistisch Bedrijf Nijmegen: 0,4 fte

- Vicevoorzitter bestuur Vereniging Medische Staf CWZ: 0,1 fte

Medisch Adviseur, onbezoldigd, Aorta stichting

Geen.

4-6-2018

 

Geen.

4-6-2018

 

Intellectueel en reputatiebelang t.a.v. screening (onderwerp van promotieonderzoek).

4-6-2018

 

Geen.

4-6-2018

 

Geen, het gemelde belang is verjaard.

Hees, van

Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen, aandachtsgebied vaatchirurgie. Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) Tilburg

- Lid dagelijks bestuur vakgroep verpleegkundig specialisten ETZ, onbetaald

- Voorzitter landelijk netwerk verpleegkundig specialisten vaatchirurgie Nederland (VSVN), onbetaald

Geen.

13-6-2018

Geen.

13-6-2018

Geen.

13-6-2018

Geen.

13-6-2018

Geen

Mees

Vaatchirurg Mumc, Maastricht

- Secretaris Nederlandse Vereniging van Vaatchirurgie (onbetaald)

- Course Director I-meet (onbetaald)

- Co-director EVC (onbetaald)

- Adviesgroep Marfan Patientenvereniging (onbetaald)"

Geen.

4-6-2018

 

Geen.

4-6-2018

 

XS-graft (InsCite) onderzoek naar nieuwe graft voor vaattoegang.

Financier: DSM, MUMC, TUE, Provincie Limburg.

15-5-2018

Geen.

4-6-2018

 

Geen.

Onderzoek niet gerelateerd aan richtlijnonderwerpen.

 

Nieuwenhuizen

- Intensivist, Intensive Care volwassenen: LUMC, 50%

- Transplantatiechirurg, afdeling Heelkunde: LUMC, 50%

- Richtlijn commissie Acuut leverfalen, onbetaald

- Werkgroep portale hypertensie, onbetaald

Geen.

1-6-2018

Geen.

1-6-2018

Geen.

1-6-2018

Geen.

1-6-2018

Geen.

Reijnen

Vaatchirurg, Rijnstate, Arnhem

Parttime hoogleraar (0,2 FTE) Aan de Universiteit van Twente, Multi-Modality Medical Imaging group (onbezoldigd)

Geen.

18-9-2018

Consultancy activiteiten bij diverse bedrijven; W.L. Gore and Associates, Medtronic, Endologix, Terumo Aortic, Bentley.

9-8-2019

Research funding van diverse bedrijven.

Participatie aan meerdere industry-initiated studies.

W.L. Gore and Associates, Medtronic, Endologix, Terumo Aortic, Bentley, Triplemed.

9-8-2019

W.L. Gore and Associates, Medtronic, Endologix, Terumo Aortic, Bentley.

9-8-2019

Exclusie participatie bij het opstellen van aanbevelingen die niet geadapteerd worden uit de ESVS-richtlijn 2019.

In de richtlijn worden géén uitspraken gedaan over specifieke prothesen.

Rijswijk, van

Interventieradioloog, LUMC Leiden (sectiehoofd Interventie Radiologie)

Geen.

(Overig: partner onderdeel van writing committee van ESVS-richtlijn 2019)

 

 

Geen.

23-5-2018

Geen.

23-5-2018

Geen.

23-5-2018

Geen.

23-5-2018

Geen, deze onbetaalde activiteit van de partner werd niet als belang beschouwd.

Scholten

(Cardio)-anesthesioloog, AMC, Amsterdam

 

Geen.

2-8-2018

Geen.

2-8-2018

Geen.

2-8-2018

Geen.

2-8-2018

Geen.

 

Vos

Interventieradioloog in vrije vestiging St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein/Woerden

- Consulent Peripheral Arterial Disease Medtronic

- Consulent Pulmonary Embolism BTG

- Consulent Intra Arterial Stroke Treatment Stryker

Allen betaald

Geen.

25-5-2018

Consultancy onderwerpen niet gerelateerd aan richtlijnonderwerpen.

Geen.

25-5-2018

Geen.

25-5-2018

Geen.

Zandbergen

- Internist - vasculair geneeskundige

- Hoofdopleider Interne Geneeskunde Erasmus MC Rotterdam"

 

Geen.

28-4-2018

Geen.

28-4-2018

Geen.

28-4-2018

Onderzoek niet gerelateerd aan richtlijnonderwerpen.

 

Geen.

28-4-2018

Geen.

Inbreng patiëntenperspectief

Een patiëntvertegenwoordiger participeerde (namens Harteraad) in de werkgroep om aandacht voor het patiëntenperspectief te borgen. In de ESVS-richtlijn bleek de aandacht voor het patiëntenperspectief summier en bovendien niet zondermeer te vertalen naar de situatie voor de Nederlandse patiënt. Daarom zette Harteraad een digitale enquête uit tussen 18 april 2019 en 2 mei 2019 over de zorg voor mensen met een AAA. Het doel van de enquête was om inzicht te krijgen in de behoeften die patiënten hebben ten aanzien van de zorg en inzicht krijgen in de knelpunten die er bestaan in de zorgverlening aan mensen met een AAA. Een verslag hiervan (zie aanverwante producten) is besproken in de werkgroep en de belangrijkste knelpunten zijn verwerkt in de richtlijn. De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan Harteraad.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn (module) en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. Het implementatieplan is te vinden bij de aanverwante producten.

Werkwijze

AGREE

Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; Brouwers, 2010), dat een internationaal breed geaccepteerd instrument is. Voor een stap-voor-stap beschrijving hoe een evidence-based richtlijn tot stand komt, verwijzen wij u naar het stappenplan Ontwikkeling van Medisch Specialistische Richtlijnen van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten.

 

Knelpuntenanalyse

Tijdens de voorbereidende fase maakte de werkgroep gebruik van de knelpunteninventarisatie op basis van een invitational conference ‘Aneurysma Aorta Abdominalis’ in januari 2016. De werkgroep plande een invitational conference in 2018 om aanvullende knelpunten op te halen, maar hier bleek geen interesse voor vanuit de relevante partijen.

 

Randvoorwaarden (Organisatie van zorg)

Bij de ontwikkeling van de richtlijn is expliciet rekening gehouden met de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, menskracht en infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van een specifieke uitgangsvraag maken onderdeel uit van de overwegingen bij de bewuste uitgangsvraag. Meer algemene, overkoepelende, of bijkomende aspecten van de organisatie van zorg worden behandeld in de module Organisatie van Zorg.

 

Indicatorontwikkeling

De werkgroep ontwikkelde geen interne kwaliteitsindicatoren om het toepassen van de richtlijn in de praktijk te volgen en te versterken.

 

Kennislacunes

Een overzicht van de onderwerpen waarvoor (aanvullend) wetenschappelijk van belang wordt geacht, is als aanbeveling in de Kennislacunes beschreven (onder aanverwante producten).

 

Commentaar- en autorisatiefase

De werkgroep legde de conceptrichtlijn voor aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties ter commentaar. De werkgroep besprak de commentaren en paste de conceptrichtlijn aan of onderbouwde waarom aanpassingen niet nodig, relevant of wenselijk waren. De definitieve richtlijn werd aan de deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd.

 

Werkwijze voorbereiding adaptatie ESVS-richtlijn

Tijdens de voorbereidende fase bleek de richtlijn van de European Society for Vascular Surgery (ESVS) (“Clinical Practice Guidelines on the Management of Abdominal Aorto-iliac Artery Aneurysms”) in herziening (Wanhainen, 2019). De werkgroep heeft publicatie van deze richtlijn (in januari 2019) afgewacht en besloten om deze richtlijn te adapteren conform het Adviesrapport Adapteren van internationale richtlijnen naar de Nederlandse praktijk (2016). Dit mede gezien het feit dat elk lid van de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie tevens lid is van de ESVS. De werkgroep heeft het stappenplan van het adaptatieproces gebruikt om de ESVS-richtlijn aan te passen voor de Nederlandse situatie. De werkgroep heeft dr. Mark Koelemay en dr. Joost van Herwaarden, medeauteur van de ESVS-richtlijn, gevraagd inzicht te verschaffen in het richtlijnontwikkelingsproces van de ESVS. Mede op basis daarvan is de werkgroep gekomen tot een adaptatieplan.

 

Onafhankelijkheid

De werkgroep had er vertrouwen in dat de ESVS-richtlijn op een zo onafhankelijk mogelijke wijze is opgesteld. De werkgroep vond geen aanwijzingen dat de internationale richtlijn werd beïnvloed door conflicterende belangen van de leden van de werkgroep of door de opvattingen of belangen van een financierende instantie.

 

Methodologie

De ESVS-richtlijnmethodiek was op enkele punten anders dan de richtlijnmethodiek Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0. Een samenvatting van de werkwijze van de ESVS-werkgroep vindt u onder de paragraaf “Werkwijze richtlijnwerkgroep ESVS-richtlijn 2019”.

De werkgroep constateerde dat:

 • literatuurzoekacties recent zijn en in samenwerking met medisch informatiespecialisten zijn uitgevoerd, maar dat deze niet gedocumenteerd zijn;
 • het literatuurselectieproces is beschreven, maar niet per uitgangsvraag/PICO;
 • de gradering van de bewijskracht is uitgevoerd volgens de systematiek van de European Society of Cardiology (ESC).

Ondanks deze beperkingen had de werkgroep voldoende vertrouwen in de kwaliteit van de ESVS-richtlijn. Voor sommige onderwerpen is namelijk nauwelijks of geen hoogwaardig bewijs beschikbaar. De werkgroep meende dat voor dergelijke onderwerpen er op dit moment geen reden was voor een nieuwe systematische literatuurzoekactie en -analyse.

 

De werkgroep besloot na het bestuderen van alle ESVS-hoofdstukken om zelf zeven (aanvullende) vragen volledig uit te werken, en zo de bevindingen van de ESVS-werkgroep te controleren en onvoldoende beantwoorde knelpunten uit te diepen.

 • Kan medicamenteuze behandeling groei van het AAA vertragen?
 • Wat is de optimale electieve behandeling van patiënten met een AAA?
 • Wat is de optimale behandeling van patiënten met een geruptureerd AAA?
 • Is routinematige coloscopie na een geruptureerd AAA geïndiceerd?
 • Wanneer is er een behandelindicatie voor het type II endoleak?
 • Wanneer is er een behandelindicatie bij het groeiend AAA?
 • Wat is het ideale follow-up schema na EVAR?

 

Werkwijze adaptatie conclusies, aanbevelingen en overwegingen

Conclusies

Voor alle ESVS-hoofdstukken maakte de werkgroep van de relevante interventies de balans op van de gunstige en ongunstige effecten voor de patiënt en verifieerden of hun conclusie overeenkwam met de ESVS-richtlijn. Eventuele discrepanties werden benoemd en mogelijke redenen inzichtelijk gemaakt in de overwegingen.

 

Van bewijs naar aanbeveling

De werkgroep controleerde en bediscussieerde alle ESVS-aanbevelingen. Om te komen tot een Nederlandse richtlijnaanbeveling woog de werkgroep (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs en andere aspecten, zoals de expertise van de werkgroepleden, de waarden en voorkeuren van de patiënt (patient values and preferences), kosten, beschikbaarheid van voorzieningen en organisatorische zaken.

 

Werkwijze aanvullende vragen danwel vragen ter controle

Uitkomsten

De werkgroep inventariseerde per vraag welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. De werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang bij de besluitvorming rondom aanbevelingen, als cruciaal (kritiek voor de besluitvorming), belangrijk (maar niet cruciaal) en onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep tenminste voor de cruciale uitkomstmaten welke verschillen zij klinisch (patiënt) relevant vonden.

 

Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur

Voor de zeven aanvullende vragen werd aan de hand van specifieke zoektermen gezocht naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in (verschillende) elektronische databases. Tevens werd aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen. In eerste instantie werd gezocht naar studies met de hoogste mate van bewijs. De werkgroepleden selecteerden de via de zoekactie gevonden artikelen op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria. De geselecteerde artikelen werden gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De databases waarin is gezocht, de zoekstrategie en de gehanteerde selectiecriteria zijn te vinden in de module met desbetreffende uitgangsvraag.

 

Kwaliteitsbeoordeling individuele studies

Individuele studies werden systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand opgestelde methodologische kwaliteitscriteria, om zo het risico op vertekende studieresultaten (risk of bias) te kunnen inschatten. Deze beoordelingen kunt u vinden in de Risk of Bias (RoB) tabellen. De gebruikte RoB instrumenten zijn gevalideerde instrumenten die worden aanbevolen door de Cochrane Collaboration: AMSTAR - voor systematische reviews; Cochrane - voor gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek; Newcastle-Ottowa - voor observationeel onderzoek; QUADAS II - voor diagnostisch onderzoek.

 

Samenvatten van de literatuur

De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen werden overzichtelijk weergegeven in evidencetabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur werden beschreven in de samenvatting van de literatuur. Bij een voldoende aantal studies en overeenkomstigheid (homogeniteit) tussen de studies werden de gegevens ook kwantitatief samengevat (meta-analyse) met behulp van Review Manager 5. De adviseur schreef de literatuursamenvatting in het Engels om (in de toekomst) de bevindingen internationaal te kunnen delen.

 

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie http://www.gradeworkinggroup.org/).

 

GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, redelijk, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er bestaat over de literatuurconclusie (Schünemann, 2013).

 

GRADE

Definitie

Hoog

 • er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Redelijk

 • er is redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • het is mogelijk dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Laag

 • er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • er is een reële kans dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Zeer laag

 • er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • de literatuurconclusie is zeer onzeker.

 

Werkwijze richtlijnwerkgroep ESVS-richtlijn 2019

Proces op hoofdlijnen

De ESVS selecteerde 16 inhoudsdeskundigen voor de richtlijnwerkgroep. Alle leden verstrekten informatie over potentiële belangen. De ESVS bewaart deze belangenverklaringen op haar hoofdkantoor en kunnen worden opgevraagd.

 

Alle werkgroepleden hebben het definitieve document goedgekeurd. De richtlijn onderging verder een formeel beoordelingsproces door externe deskundigen. In totaal hebben 23 recensenten, waaronder de 11 leden van werkgroep en 12 externe reviewers uit Europa, Amerika, Azië en Australië de richtlijn beoordeeld en de definitieve versie goedgekeurd.

 

Nieuw in de ESVS-richtlijn

Voor het eerst nam de ESVS-werkgroep het patiëntenperspectief op in de ESVS-richtlijn AAA. Verder heeft de werkgroep voor diverse onderwerpen de aanbevelingen herzien op basis van nieuw wetenschappelijk bewijs, zoals de aanbevelingen over EVAR als voorkeursbehandeling voor het geruptureerde AAA (rAAA), een gestratificeerd en minder frequent vervolgregime na EVAR, en een bijgewerkt protocol voor kleine AAA's.

 

Methodologie

De richtlijnwerkroep kwam enkele malen bijeen. Tijdens deze vergaderingen werden de taken vastgesteld en verdeeld. Concept-aanbevelingen werden bediscussieerd. Als er geen unanieme overeenstemming was, werd door middel van discussie getracht om tot consensus te komen. Als dit niet lukte, werd de formulering van de aanbeveling, de graad en/of het bewijsniveau bepaald op basis van stemming onder de werkgroepleden.

 

Zoeken en selecteren van literatuur

Leden van de commissie, ondersteund door literatuurspecialisten, voerden het literatuuronderzoek uit. Men zocht systematisch in Medline (via PubMed), Embase, Clinical Trial-databases en de Cochrane Library tot 31 december 2016. Men controleerde referenties en doorzocht, indien dat nodig werd geacht, handmatig relevante tijdschriften.

 

De werkgroepleden voerden een update van de literatuurzoekactie uit in mei 2018 om artikelen gepubliceerd tussen mei 2016 en januari 2018 te vinden.

 

De werkgroepleden voerden de literatuurselectie uit op basis van informatie in de titel en het abstract. Criteria voor zoeken en selectie waren (1) Taal: Engels. (2) Niveau van bewijs: de selectie van de literatuur werd uitgevoerd volgens de bewijspiramide, met geaggregeerde bewijs aan de top van de piramide (systematische beoordelingen, meta-analyses), vervolgens gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT’s, vervolgens observationele studies. Men excludeerde casestudies, dierstudies en in vitro studies.

 

Studies werden daarnaast beoordeeld op grootte: aan grotere studies kende men meer gewicht toe dan aan kleinere studies. Relevante artikelen gepubliceerd na de zoekdatum of in een andere taal includeerde de werkgroep alleen indien zij deze studies van groot belang achtte voor de richtlijn.

 

Bepalen van de bewijskracht

De richtlijnwerkgroep formuleerde conclusies op basis van het wetenschappelijk bewijs. De daaruit volgende aanbevelingen baseerde men op het beoordelingssysteem van de Europese Society of Cardiology (ESC). Elke aanbeveling classificeerde men door middel van de letter A, B of C. De werkgroep woog het bewijs en de mening van deskundigen en kende vervolgens aan elke aanbeveling een klasse toe: Klasse I, IIa, IIb of III (zie ESVS-richtlijn voor verdere details).

 

Het perspectief van de patiënt

De werkgroep maakte informatie voor patiënten bij elke (sub)module. Een gespecialiseerd vaatverpleegkundige en ten minste één leek of patiënt checkte deze informatie. Daarna legde de werkgroep de patiëntinformatie voor aan de “Leicester patient focus group”. Aan deze focusgroep bijeenkomst namen acht mannen met klein AAA deel. Tijdens de bijeenkomst discussieerde de deelnemers over de tekst en hieruit kwam onder andere naar voren dat men het belangrijk vindt dat feiten en aanbevelingen duidelijk, consistent en eenvoudig worden gepresenteerd. Een terugkerend voorbeeld dat door de deelnemers in de groep naar voren werd gebracht, was de vereiste voor contextualisering bij het presenteren van risico’s.

N.B. Bij Nederlandse richtlijnen levert de werkgroep zelf geen informatie voor patiënten op. De werkgroep ontwikkelt of herziet de informatie op Thuisarts in samenwerking met een redacteur.

 

Literatuur

Brouwers, M. C., Kho, M. E., Browman, G. P., Burgers, J. S., Cluzeau, F., Feder, G., Fervers, B., Graham, I. D., Grimshaw, J., Hanna, S. E., Littlejohns, P., Makarski, J., Zitzelsberger, L., & AGREE Next Steps Consortium (2010). AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 182(18), E839–E842. https://doi.org/10.1503/cmaj.090449

Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 (2012). Adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. https://richtlijnendatabase.nl/over_deze_site/richtlijnontwikkeling.html

Adapteren van internationale richtlijnen naar de Nederlandse praktijk (2016). Nederlandse Vereniging voor Urologie en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose.

Ontwikkeling van Medisch Specialistische Richtlijnen: stappenplan. Kennisinstituut van Medisch Specialisten.

Schünemann H, Brożek J, Guyatt G, et al. GRADE handbook for grading quality of evidence and strength of recommendations. Updated October 2013. The GRADE Working Group, 2013. Available from http://gdt.guidelinedevelopment.org/central_prod/_design/client/handbook/handbook.html.

Schünemann, H. J., Oxman, A. D., Brozek, J., Glasziou, P., Jaeschke, R., Vist, G. E., Williams, J. W., Jr, Kunz, R., Craig, J., Montori, V. M., Bossuyt, P., Guyatt, G. H., & GRADE Working Group (2008). Grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies. BMJ (Clinical research ed.), 336(7653), 1106–1110. https://doi.org/10.1136/bmj.39500.677199.AE

Wanhainen, A., Verzini, F., Van Herzeele, I., Allaire, E., Bown, M., Cohnert, T., Dick, F., van Herwaarden, J., Karkos, C., Koelemay, M., Kölbel, T., Loftus, I., Mani, K., Melissano, G., Powell, J., Szeberin, Z., Esvs Guidelines Committee, de Borst, G. J., Chakfe, N., Debus, S., … Verhagen, H. (2019). Editor's Choice - European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2019 Clinical Practice Guidelines on the Management of Abdominal Aorto-iliac Artery Aneurysms. European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery, 57(1), 8–93. https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2018.09.020 (ESVS-richtlijn 2019).

Wessels, M., Hielkema, L., & van der Weijden, T. (2016). How to identify existing literature on patients' knowledge, views, and values: the development of a validated search filter. Journal of the Medical Library Association: JMLA, 104(4), 320.

Van Everdingen JJE, Burgers JS, Assendelft WJJ, et al. Evidence-based richtlijnontwikkeling. Bohn Stafleu Van Loghum 2004.

Volgende:
Behandeling van het juxtarenaal AAA