Incidentie en risicofactoren LRS

Laatst beoordeeld: 01-03-2008

Uitgangsvraag

Wat is de incidentie, en wat zijn risicofactoren voor LRS?

Aanbeveling

Voor deze vraag zijn geen aanbevelingen geformuleerd, zie het tabblad 'Onderbouwing' voor de antwoorden op de uitgangsvragen.

Samenvatting literatuur

Incidentie

In Nederland bedraagt de incidentie van LRS in de huisartspraktijk, gemeten volgens de ICPC (International Classification of Primary Care) en gedefinieerd als lage rugpijn met uitstraling, 9 per 1000 patiënten per jaar (95%BI (betrouwbaarheidsinterval) 8,4-10,2), ongeveer eenderde van die van lage rugpijn zonder uitstraling (26,6/1000/jr) (Van der Linden 2004).

De aandoening komt bij vrouwen iets meer voor dan bij mannen (9,8/1000/jr vs. 8,7/1000/jr) en de incidentie neemt geleidelijk toe met de leeftijd. Onder de 14 jaar komt LRS nauwelijks voor, en de piek ligt in de leeftijdscategorie 45-64 jaar (16/1000/jr). Boven het 65e levensjaar schommelt de incidentie rond de 11/1000/jr. Met betrekking tot de prevalentie in de huisartspraktijk valt dezelfde trend naar leeftijd waar te nemen als bij de incidentie: gemiddeld 15 per 1000 patiënten. De hoogste prevalentie valt ook hier in de leeftijds­categorie 45-64 jaar (28/1000, mannen en vrouwen ongeveer gelijk) (Van der Linden 2004).

 

Risicofactoren

Risicofactoren kunnen onderscheiden worden in factoren die de kans op het ontwikkelen van LRS kunnen verhogen en in factoren die een rol spelen bij het persisteren of terugkeren van de aandoening (voor de laatste categorie: zie ook 2.1 en 4.1). In beide categorieën spelen persoonsgebonden, beroepsgerelateerde en psychosociale factoren een rol. Risicofactoren voor het persisteren van de klachten of voor het optreden van een recidief worden elders in deze richtlijn beschreven.

 

Risicofactoren voor het optreden van LRS

 

Persoonsgebonden risicofactoren

Leeftijd, lichaamslengte, genetische aanleg, lichamelijke activiteiten zijn alle in meer of mindere mate in verband gebracht met het risico op LRS, welke factoren, met uitzondering van de genetisch predispositie, ook als risicofactoren gelden voor het optreden van lage rugpijn (zie tabel 1 voor details) (Stafford 2007, van Tulder 2002). Een eerdere episode van lage rugpijn predisponeert zowel voor LRS (OR 3.1; 95%BI 1.6-6.0) als voor een hernieuwde periode van lage rugklachten zonder uitstralende pijn (OR 3.0; 95%BI 2.0-4.5) (Leclerc 2003).

Het geslacht, lichaamsgewicht en het aantal doorgemaakte bevallingen worden in het algemeen niet als risicofactor gezien voor de aandoening. Ondanks het gebruik van verschillende gewichtsgerelateerde variabelen, zoals BMI en tailleomtrek, zijn de uitkomsten niet eenduidig en is een dosis-respons relatie tussen deze factoren en het optreden van LRS niet vastgesteld (Shiri 2007).

LRS wordt zelden gezien bij vroeg-adolescenten en is het meest frequent in de leeftijdscategorie van 40-50 jaar, overeenkomend met de Nederlandse data (Van der Linden 2004, Frymoyer 1992). Een relatie tussen lichaamslengte en LRS is alleen significant bevonden voor mannen in de leeftijdscategorie van 50-64 jaar (Heliovaara 1987, Heliovaara 1989). Recenter onderzoek in het Franse GAZEL cohort van 841 mannen vindt voor lengte >180 cm een driemaal verhoogde kans op LRS ten opzichte van een lengte van ≤180 cm (OR 3.0 (95% BI 1.4-6.5) (Leclerc 2003). 

Dat genetische aanleg ook een risicofactor kan zijn, is voor het eerst aangetoond in een juveniele populatie (Varlotta 1991). Prospectief observationeel onderzoek bij volwassenen toonde in een groep patiënten, die in aanmerking kwamen voor operatie wegens lumbale hernia, een hogere incidentie van LRS of discushernia aan bij eerstegraads verwanten vergeleken met de controlegroep (Matsui 1998). Fins onderzoek onder meer dan 9000 tweelingen toonde een grotere lifetime incidentie aan bij monozygote tweelingen dan bij dizygote tweelingen (Heikkila 1989). Joggen vertoonde een duale relatie met het optreden van LRS: een verminderde incidentie van LRS indien de voorgeschiedenis blanco was en een verhoogde de kans op meerdere episoden van LRS wanneer een episode van LRS al eerder was opgetreden (Miranda 2002). Roken wordt door een aantal onderzoekers gezien als een predisponerende factor voor het ontwikkelen van LRS (Frymoyer 1992). Echter, in een analyse van acht studies over de relatie tussen roken en LRS werd een positieve correlatie slechts aangetroffen bij mannen in vier van de acht studies en bij vrouwen in één van de vijf studies (Goldberg 2000). Recentere studies toonden bij actieve rokers (>20 jaar roken) een hogere incidentie van LRS en van ziekenhuisopnames als gevolg van discusklachten dan bij niet-rokers (Kostova 2001, Kaila-Kangas 2003).

 

Beroepsgerelateerde factoren

Zware lichamelijke arbeid vormt eveneens een risicofactor. Data hierover zijn vooral afkomstig uit Finse populatie-onderzoekingen. Bepaalde stereotiepe bewegingen worden hiervoor verantwoordelijk geacht en leiden tot een verdubbeling van de kans op LRS (OR ca. 2): het veelvuldig vooroverbuigen en draaien van de wervelkolom (>2 uur per dag), het frequent werken met de armen boven de schouders (>1 uur per dag) en het werken in knielende of gehurkte positie (>1 uur per dag) (Miranda 2002).Fins onderzoek noemt verder de beroepsgroep van timmerlieden en arbeiders die veelvuldig met machines werken (Miranda 2002, Riihimäki 1989, Riihimäki 1994). Nederlands onderzoek naar risicofactoren in een vergelijkbare groep (bijv. bouwvakkers) ontbreekt. Ook frequent en langdurig autorijden wordt als risicofactor gezien (Frymoyer 1992, Heliovaara 1987), met name het rijden >2 uur per dag gedurende verschillende dagen in de week (OR 2.7; 95%BI 1.2-6.1) (Leclerc 2003).Dit laatste zou, hoewel onderzoek naar een directe causale relatie ontbreekt, samenhangen met het veelvuldig en langdurig blootstellen aan laagfrequente trillingen die, op lange termijn, schadelijk zouden zijn voor de tussenwervelschijf (Frymoyer 1992). In het Finse cohortonderzoek kon een relatie tussen rijden en LRS niet worden bevestigd (Miranda 2002).

 

Psychosociale factoren

Terwijl een aanzienlijk aantal psychosociale variabelen, zoals stress, angstgevoelens, stemmingsstoornissen en cognitief functioneren, een risicofactor vormt voor het vóórkomen van lage rugklachten (van Tulder 2002), zijn vergelijkbare studies op het gebied van LRS schaars. Veel of tamelijk veel mentale stress verhoogt de kans op het optreden van LRS (OR 2.6; 95%BI 1.5-4.5) (Miranda 2002).

 

Tabel 1. Risicofactoren voor het ontwikkelen van een LRS*

Factor Nadere toelichting
lichaamslengte (Heliovaara 1987, 1989) alleen significant voor mannen, 50-64 jaar
leeftijd (Frymoyer 1992,  Kostova 2001) >20 jaar; piek 40-50 jaar (Frymoyer 1992)OR 3.09; 95%BI 1.89-5.08 (Kostova 2001)
genetische aanleg (Heikkila 1989,  Varlotta 1991)  
wandelen (Miranda 2002)  
joggen (Miranda 2002) alleen bij LRS in voorgeschiedenis
beroepen met relatief zware lichamelijke arbeid 
met name, indien gecombineerd met flexie/rotatie bewegingen van de wervelkolom (Miranda 2002) en het frequent werken met de armen boven de schouders (zoals bijv. bij timmerlieden en industriële werkers (Riihimäki 1989, 1994).Verder bij veelvuldig (vracht)autorijden (Frymoyer 1992, Heliovaara 1987) hoewel Miranda et al. dit niet konden aantonen (Miranda 2002)
roken (Miranda 2002, Frymoyer 1992, Goldberg 2000) de onderzoeksresultaten zijn niet eenduidig (Goldberg 2000);een duidelijke relatie tussen roken en het voorkomen van LRS is alleen vastgesteld bij actieve rokers met een lange periode van roken (>20 jaar)

 

*Veel, zo niet alle, van bovenstaande geciteerde studies betreffen analyses en beschrijvingen van heterogene populaties, waardoor data-pooling ten behoeve van een meta-analyse niet mogelijk is.

Referenties

 1. Frymoyer JW (1992). Lumbar disc disease: epidemiology. Instr Course Lect, 41, 217-223.
 2. Goldberg MS, Scott SC, Mayo NE. (2000). A review of the association between cigarette smoking and the development of non specific back pain and related outcomes. Spine, 25, 995-1014.
 3. Heikkila JK, Koskenvuo M, Heliovaara M. (1989). Genetic and environmental factors in sciatica: Evidence from a nationwide panel of 9365 adult twin pairs. Ann Med, 21, 393-398.
 4. Heliovaara M (1987). Body height, obesity and risk of herniated lumbar intervertebral disc. Spine, 12, 469-472.
 5. Heliovaara M (1989). Risk factors for low back pain and sciatica. Ann Med, 21, 257-264.
 6. Kaila-Kangas L, Leino-Arjas P, Riihimäki H, Luukonen R, Kirjonen J. (2003). Smoking and overweight as predictors of hospitalization for back disorders. Spine, 28, 1860-1868.
 7. Kostova V, Koleva M. (2001). Back disorders (low back pain, cervicobrachial and lumbosacrale radicular syndromes) and some related risk factors. J Neurol Sci, 192, 17-25.
 8. Leclerc A, Tubach F, Landre M-F, Ozguler A. (2003). Personal and occupational predictors of sciatica in the GAZEL cohort. Occup Med, 53, 383-391.
 9. Matsui H, Kanamori M, Ishihara H, Yudih K, Naruse Y, Tsuji H. (1998). Familial predisposition for lumbar degenerative disc disease. Spine, 23, 1029-1034.
 10. Miranda H, Viikari-Juntura E, Marikainen R, Takala E-P, Riihimäki H. (2002). Individual factors, occupational loading, and physical exercise as predictors of sciatic pain. Spine, 27, 1102-1109.
 11. Riihimäki H, Tola S, Videman T, Hanninen K. (1989). Low back pain and occupation. Spine, 14, 204-.
 12. Riihimäki H, Viikari-Juntura E, Moneta G, Kuha J, Videmna T, Tola S. (1994). Incidence of sciatic pain among men in machine operating, dynamic physical work and sendentary work. Spine, 19, 138-142.
 13. Shiri R, Karppinen J, Leine-Arjas P, Solovieva S, Varonen H, Kalso E. (2007). Cardiovascular and lifestyle risk factors in lumbar radicular pain or clinically defined sciatica: a systematic review. Eur Spine J, 16, 2043-2054.
 14. Stafford MA, Peng P, Hill DA. (2007). Sciatica: a review of history, epidemiology, pathogenesis, and the role of epidural steroid injection in management. Br J Anaesth, 99, 461-473.
 15. Van der Linden MW, Westert GP, Bakker DH, Schellevis FG. (2004). Tweede nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspratijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht/Bilthoven NIVEL/RIVM, x, x-.
 16. Van Tulder M, Koes B, Bombardier C. (2002). Low back pain. Best Pract Res Clin Rheumatol, 16, 761-775.
 17. Varlotta GP, Brown MD, Kelsey JL, Golden AL. (1991). Familial predisposition for herniation of lumbar discs in patients who are less than twenty years old. J Bone Joint Surg Am, 73, 124-128.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld : 01-03-2008

Laatst geautoriseerd : 01-03-2008

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie

Algemene gegevens

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van ZonMw in het kader van het programma 'Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO)'

 

In samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumeten Federatie

Doel en doelgroep

Doelstelling

Deze richtlijn is een document met aanbevelingen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch handelen. Het accent in de richtlijn wordt gelegd op die aspecten waar knelpunten worden gesignaleerd en waar relevante nieuwe ontwikkelingen worden gezien. Belangrijke punten zijn:

  1. de acute fase: diagnostiek en natuurlijk beloop;
  2. conservatieve behandeling: welke vormen van conservatieve behandeling zijn effectief;
  3. invasieve behandeling: indicatie voor operatief ingrijpen, juiste timing en welke technieken;
  4. nabehandeling: risicofactoren voor chroniciteit, postoperatieve nabehandeling, revalidatie;

Gebruikers richtlijn

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die aan de ontwikkeling van deze richtlijn hebben bijgedragen. Deze staan vermeld bij de samenstelling van de werkgroep.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2006 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante beroepsgroepen die met de diagnostiek en behandeling van het lumbosacraal radiculair syndroom te maken hebben (zie hiervoor de samenstelling van de werkgroep). Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft geen gebruik gemaakt van de uitnodiging om deel te nemen aan de richtlijnwerkgroep.

 

De voordelen van een multidisciplinaire benadering zijn duidelijk: niet alleen wordt hiermee de zorg het best weerspiegeld, ook zal het draagvlak voor de richtlijn optimaal zijn. De richtlijn is uiteraard gericht op verbetering van de zorg voor de patiënt met een lumbosacraal radiculair syndroom. Dit doel is gewaarborgd doordat afgevaardigden van de patiënten­verenigingen De Wervelkolom en het Nederlands Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) zitting hadden in de werkgroep.

 

Bij het samenstellen van de werkgroep is zoveel mogelijk rekening gehouden met de geografische spreiding van de werkgroepleden, evenredige vertegenwoordiging van de diverse betrokken verenigingen en instanties, alsmede met een spreiding in academische achtergrond.

 

De werkgroepleden hebben onafhankelijk gehandeld en waren gemandateerd door hun vereniging.

 

De werkgroep werd ondersteund en methodologisch begeleid door twee adviseurs van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO.

 

Samenstelling van de werkgroep:

 • Dhr. dr. P.C.A.J. Vroomen (voorzitter), neuroloog, Universitair Wervelkolomcentrum Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Dhr. prof.dr. W.C. Peul (vice-voorzitter), neurochirurg, Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag en Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
 • Mw. dr. M.A. Pols (secretaris), senior adviseur Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO
 • Dhr. dr. T. Kuijpers, senior adviseur Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO
 • Mw. drs. H.C. van de Steeg, adviseur Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO
 • Dhr. Dr. R.H.M.A. Bartels, neurochirurg, Neurochirurgisch Centrum Nijmegen
 • Dhr. drs. P.A. Brouwer, interventie-neuroradioloog       Leids Universitair Medisch Centrum
 • Dhr. drs. L.L.J. Goossens, bedrijfsarts Arbo Unie
 • Dhr. dr. G.J. Groen, universitair hoofddocent Pijnbestrijding, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • Dhr. dr. G.J. Lycklama à Nijeholt, radioloog, Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag
 • Dhr. dr. R.W.J.G. Ostelo, fysiotherapeut, epidemioloog. EMGO Instituut, VUmc en het Instituut voor Gezondheidswetenschappen, VU, Amsterdam
 • Mw. T.E. Rubinstein- de Koekkoek, chiropractor, Praktijk voor Chiropractie, Soest.
 • Dhr. dr. J.L.C. van Susante, orthopedisch chirurg, Alysis Zorggroep Arnhem
 • Dhr. drs. M.A.M.B. Terheggen, anesthesioloog, Alysis Zorggroep Arnhem
 • Mw. dr. A.M.C.F. Verbunt, revalidatiearts Stichting Revalidatie Limburg, Hoensbroek
 • Mw. mr. drs. M.M. Versluijs, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, Utrecht
 • Dhr. L. Voogt, voorzitter Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten De Wervelkolom, Eindhoven.
 • Dhr. dr. P.H. Wessels, neuroloog, Mesos Medisch Centrum, Utrecht
 • Dhr. drs. E.J. Wouda, neuroloog, St. Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam
 • Dhr. dr. R.A.H.M. Swinkels, fysiotherapeut-bewegingswetenschapper, Hogeschool Zuyd, faculteit Gezondheid en Techniek, Heerlen;Gezondheidscentrum Coevering, Geldrop

Belangenverklaringen

Voor de ontwikkeling van deze richtlijn is ten dele financiering verkregen van ZorgOnderzoek Nederland medische wetenschappen (ZonMW). Aan alle werkgroepleden is gevraagd een belangenverklaring in te vullen, waarin ze hun banden met de farmaceutische industrie aangeven. 

Overzicht belangen werkgroep 

Activiteiten die de leden van de werkgroep ‘LRS’ hebben ontplooid op uitnodiging of met subsidie van de farmaceutische industrie

 

Werkgroeplid

Firma

Activiteit

Terheggen, M.

Arthiocare

Wetenschappelijk onderzoek

 

 

Mundipharma

Wetenschappelijk onderzoek

 

 

 

Cursus

 

 

Pfizer

Consultatie/advisering

 

 

 

Wetenschappelijk onderzoek

 

 

 

 

Susante, J.L.C.

Somas, St.Anthonis

Wetenschappelijk onderzoek

 

 

uit hoofde van maatschap

Cursus

Wouda, E.J.

Benecke N.I./Postgrade

Cursus

 

 

Servier

Cursus

Brouwer, P.A.

Ortomed

Cursus

Groen, G.J.

Zeneca

Cursus

Vroomen, C.A.J.

Glaxo Smith Kline

Wetenschappelijk onderzoek

 

 

Novo Nordisk

Consultatie/advisering

 

 

Paion

Consultatie/advisering

 

 

 

Wetenschappelijk onderzoek

 

 

Boehringer

Wetenschappelijk onderzoek

 

 

 

 

De werkgroepleden waren niet in dienst van de betreffende firma's

 

 

 

 

Geen activiteiten

 

 

 

Voogt, L.

 

 

 

Rubinstein-de Koekkoek, T.E.

 

 

Wessels, dr. P.

 

 

Gossens, L.L.J.

 

 

Lycklama à Nijeholt, G.J.

 

 

Muskee, drs. C.

 

 

Ostelo, R.W.J.G.

 

 

Swinkels

 

 

 

Verbunt

 

 

 

Bartels, R.H.M.A.

 

 

Versluijs, M.

 

 

Inbreng patiëntenperspectief

In samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en de Nederlandse vereniging van Rugpatiënten "de Wervelkolom".

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

Implementatie en indicatoren richtlijn LRS

Uitgangsvragen

 1. Hoe kan de implementatie van deze richtlijn bevorderd worden?
 2. Welke indicatoren kunnen worden gebruikt om kwaliteit van zorg voor patiënten met een LRS te monitoren?

 

a.      Hoe kan de implementatie van deze richtlijn bevorderd worden?

Achtergrond

De implementatie van multidisciplinaire richtlijnen is in Nederland vooralsnog niet intensief onderzocht. Onderzoek naar de implementatie van standaarden (voor huisartsen) is iets beter beschikbaar. Uit deze onderzoeken kunnen conclusies getrokken worden, die waarschijnlijk ook relevant zijn voor de implementatie van multidisciplinaire richtlijnen.

In een onderzoeksrapport ‘Effectieve implementatie: theorieën en strategieën’ zijn belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie van standaarden en richtlijnen weergegeven (Hulscher 2000). In dit onderzoeksrapport en in een eerder rapport worden overzichtsartikelen met betrekking tot verschillende implementatiestrategieën becommentarieerd (Hulscher 2000, Grol 2003).

Uit dit onderzoek blijkt dat richtlijnen, die gemaakt en verspreid worden door erkende specialisten op dat gebied, die recht doen aan de gangbare praktijk en die ‘interactief’ verspreid worden relatief succesvol blijken. Uiteraard hebben ook vorm en inhoud van een richtlijn belangrijke invloed op de acceptatie van de richtlijn en - na acceptatie - op de implementatie (Grol 1998).

Ideale richtlijnen zijn valide, betrouwbaar, reproduceerbaar, multidisciplinair, toepasbaar en flexibel, duidelijk, eenduidig en goed gedocumenteerd. Verder is het bevorderlijk voor de kwaliteit van een richtlijn dat een testtraject voor implementatie wordt uitgezet, dat de uitvoering ervan evalueerbaar is en op basis daarvan aanpasbaar is. Van belang is tevens dat in de richtlijn, waar relevant, behalve aan het zorgverlenerperspectief ook aandacht wordt geschonken aan patiëntperspectief en aan het maatschappelijk perspectief (bijvoorbeeld: kosten en organisatie van zorg). Tenslotte is het van belang dat de richtlijn na implementatie ook daadwerkelijk geëvalueerd wordt en, indien nodig aangepast aan nieuwe inzichten. Een instrument ter controle van deze items is beschikbaar (AGREE collaboration 2003).

 

De richtlijn Lumbosacraal Radiculair Syndroom is zoveel mogelijk opgesteld aan de hand van deze AGREE-criteria. De richtlijn is transparant in de argumentatie voor wat betreft de balans tussen wetenschappelijke overwegingen en overige overwegingen, zoals praktijk­organisatie, patiëntwensen en voorkeuren en maatschappijbelang.

 

Naast een intrinsiek optimaal opgestelde richtlijn kunnen meerdere maatregelen de implementatie van de richtlijn bevorderen.

 

De belangrijkste conclusies ten aanzien van de effectiviteit van implementatiestrategieën van richtlijnen zijn (NHS 1999; Bero 1998; Wensing 1994; Wensing 1998):

 • Voor optimale implementatie van de richtlijn moet aandacht worden besteed aan factoren die compliantie met de richtlijn kunnen bevorderen of belemmeren (pér doelgroep en/of setting); een goede analyse van deze bevorderende en belemmerende factoren is noodzakelijk vóór implementatie.
 • Er bestaat geen één-op-één relatie tussen de theorieën betreffende de implementatie en de concrete implementatiestrategieën.
 • Het is onmogelijk om één optimale interventie (enkelvoudig of samengesteld) aan te bevelen voor het bevorderen van implementatie van vernieuwing of verandering (richtlijn), meerdere strategieën zullen moeten worden gecombineerd.

 

Implementatie richtlijn Lumbosacraal Radiculair Syndroom

De werkgroep rekent het niet tot haar taak exact weer te geven hoe deze richtlijn geïmplementeerd zal moeten worden. Wel wil zij in deze beknopte bijdrage een aantal voorstellen ter bevordering van de implementatie doen.

 

De volgende activiteiten zijn reeds ondernomen of in gang gezet ter bevordering van de implementatie van de richtlijn Lumbosacraal Radiculair Syndroom:

 • De richtlijn zal zo intensief mogelijk worden verspreid onder de leden van de verschillende beroepsverenigingen.
 • Informatie over de richtlijn zal worden verstrekt in publicaties in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en zo mogelijk in andere tijdschriften.
 • Formuleren van resterende onderzoeksthema’s en vragen die voor verdere onderbouwing van de richtlijn noodzakelijk zijn en doorspelen daarvan aan de verschillende subsidiegevers en beleidsmakers (zie hoofdstuk 10 Lacunes in kennis).
 • Daar waar mogelijk wordt de richtlijn gepubliceerd op de websites van de betrokken wetenschappelijke verenigingen.

 

De werkgroep stelt de volgende activiteiten voor ter bevordering van de implementatie van de richtlijn Lumbosacraal Radiculair Syndroom.

 • Presentatie van de aanbevelingen van de richtlijn op wetenschappelijke bijeenkomsten van betrokken beroepsorganisaties.
 • Op eerstkomende wetenschappelijke jaarvergaderingen van de deelnemende verenigingen de bespreking van de richtlijn agenderen om ‘startproblemen’ met de richtlijn te inventariseren en bijstelling mogelijk te maken.
 • Ontwikkeling en gebruik van hulpmiddelen voor de implementatie van de richtlijn in de dagelijkse praktijk, zoals bijvoorbeeld een PDA-versie van de richtlijn.
 • Ontwikkeling van patiëntenvoorlichtingsmateriaal ter ondersteuning van de richtlijn.
 • Naleving van de richtlijn kan ook via patiënten worden nagevraagd, bijvoorbeeld via CQ-index vragenlijst.
 • De werkgroep adviseert –waar relevant- delen van de richtlijn om te zetten in protocollen, rekening houdend met locale omstandigheden.
 • De implementatie van de richtlijn in de locale protocollen zal tijdens visitaties voor kwaliteit van zorg en opleiding worden geëvalueerd.
 • Een budgetimpactanalyse kan worden uitgevoerd om te onderzoeken welke consequenties de geformuleerde aanbevelingen van de richtlijn hebben op de kosten binnen de zorg voor patiënten met een Lumbosacraal Radiculair Syndroom.
 • Regelmatige evaluatie van de voortgang in implementatie en navolging van de richtlijn; met behulp van indicatoren (zie ook volgende paragraaf).
 • Gerichte uitleg van de richtlijn in de media, zodat patiënten via eenvoudige en frequent geraadpleegde bronnen (tijdschriften, kranten) op de hoogte zijn van verandering in beleid.

 

Aanbeveling

De werkgroep is van mening dat de uitvoering van de in deze paragraaf genoemde initiatieven en voorstellen zal bijdragen aan implementatie van deze richtlijn en daardoor aan een verbetering van de kwaliteit van zorg.

 

Literatuur

 1. Bero LA, Grilli R, Grimshaw JM, Harvey E, Oxman AD, Thomson MA. Closing the gap between research and practice: an overview of systematic reviews of interventions to promote the implementation of research findings. The Cochrane Effective Practice and Organization of Care Review Group. BMJ 1998;317:465-468.
 2. Gezondheidsraad: Van implementeren naar leren; het belang van tweerichtingsverkeer tussen praktijk en wetenschap in de gezondheidszorg. Gezondheidsraad: Den Haag, 2000 publicatie nr 2000/18.
 3. Grol R, Dalhuijsen J, Thomas S, Veld C, Rutten G, Mokkink H. Attributes of clinical guidelines that influence use of guidelines in general practice: observational study. BMJ 1998;317:858-861.
 4. Grol R, Grimshaw J. From best evidence to best practice: effective implementation of change in patients' care. Lancet 2003;362(9391):1225-1230. Review.
 5. Hulscher M, Wensing M, Grol R: Effectieve implementatie: Theorieën en strategieën. Nijmegen: Werkgroep Onderzoek Kwaliteit, 2000.
 6. NHS centre for reviews and dissemination. Getting evidence into practice. Effect. Health Care 1999 (feb).
 7. The AGREE Collaboration. Development and validation of an international appraisal instrument for assessing the quality of clinical practice guidelines: the AGREE project. Qual Saf Health Care 2003;12:18-23.
 8. Wensing M, Grol R. Single and combined strategies for implementing changes in primary care: a literature review. Int J Qual Health Care 1994;6:115-132.
 9. Wensing M, Weijden T van der, Grol R. Implementing guidelines and innovations in general practice: which interventions are effective? Br J Gen Pract 1998;48:991-997.

 

b.      Welke indicatoren kunnen worden gebruikt om kwaliteit van zorg voor patiënten met een Lumbosacraal Radiculair Syndroom te monitoren?

Inleiding

Voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg kunnen verschillende instrumenten worden gebruikt zoals bij- en nascholing, audits, indicatoren, visitatie en certificatie van praktijken/instellingen. Richtlijnen kunnen hierbij als basis voor verbeterprojecten worden gebruikt en zijn dus een belangrijk hulpmiddel om nieuwe inzichten in de zorg in te voeren. Afstemming met en inzet van andere instrumenten is essentieel om implementatie van richtlijnen te bevorderen. Op basis van de richtlijn Lumbosacraal Radiculair Syndroom is een instrument voorbereid om de implementatie van zwaartepunten uit de richtlijn te faciliteren: indicatoren.

Indicatoren

Indicatoren zijn meetbare elementen van de zorgverlening. Ze kunnen een aanwijzing geven over de kwaliteit van de geleverde zorg. Een indicator heeft een signaalfunctie: het is geen directe maat voor kwaliteit, maar wijst op een bepaald aspect van het functioneren en kan aanleiding zijn tot nader onderzoek.

Interne indicatoren versus externe indicatoren

Interne indicatoren kunnen behandelaars inzicht geven in de resultaten van het eigen zorgproces en helpen bij interne sturing en verbetering ervan. Ook in de begeleiding van de individuele patiënt kunnen ze een plaats hebben. Deze indicatoren zijn dus voor eigen gebruik. Niettemin kunnen behandelaars zelf besluiten de resultaten van indicatoren met elkaar te vergelijken voor wetenschappelijke doeleinden of om instellingen met elkaar te vergelijken (benchmarken). Door een structurele feedback van de uitkomsten van het medisch-specialistisch handelen en de introductie van benchmarking kan dan een voort­durende procesverbetering plaatsvinden. Dit geschiedt op basis van instemming van behandelaars en heeft een veel vrijblijvender karakter dan bij externe indicatoren het geval is.

 

Externe indicatoren dienen een ander doel. De overheid, Inspectie voor de Gezond­heidszorg (IGZ), en patiënten/consumenten willen beoordelen of zorgaanbieders voldoende kwaliteit leveren en streven daarvoor naar geschikte indicatoren. De externe indicatoren kunnen ook bij DBC-onderhandelingen worden ingezet. De bepaling van externe indicatoren gebeurt in een traject rond prestatieindicatoren dat los staat van de huidige richtlijn.

 

Doelstelling interne indicatoren Lumbosacraal Radiculair Syndroom

De interne indicatoren Lumbosacraal Radiculair Syndroom hebben als doel het inzichtelijk maken van het zorgproces met betrekking tot de zorg voor patiënten met een Lumbosacraal Radiculair Syndroom. De indicatoren kunnen worden gebruikt voor bijsturing en onder­steuning van de dagelijkse praktijkvoering binnen het eigen centrum. Op grond van meting van de indicatoren kunnen gerichte verbeteracties in gang gezet worden. Daarnaast kunnen de indicatoren als basis dienen voor het opzetten van een kwaliteitskader rondom zorg voor patiënten met een LRS (bijvoorbeeld door opname van de indicatoren in kwaliteitsvisitatie).

Uiteindelijk zal dit moeten resulteren in een verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënten met een LRS in Nederland en een reductie van de variatie tussen ziekenhuizen.

 

Indicatorenset

Een belangrijke gedachte bij het opstellen van de indicatoren is geweest, die onderdelen van het zorgproces te kiezen waar verwacht wordt dat de meeste winst behaald kan worden.

 

In opdracht van de Orde van medisch specialisten is een methodologisch instrument ontwikkeld dat dient als evaluatie- en toetsingskader voor indicatoren. In de toekomst te ontwikkelen zorginhoudelijke indicatoren dienen aan de methodologische eisen van dit zogenaamde AIRE – instrument (Appraisal of Indicators, Research and Evaluation). Bij het opstellen van de indicatoren zijn relevante elementen uit het AIRE-instrument toegepast.

 

De set behorend bij de richtlijn LRS bestaat uit de volgende indicatoren:

 1. Toegangstijden:
  1. wachttijd voor het eerste consult in de tweede lijn (neuroloog);
  2. tijd tussen verwijzing door neuroloog en consult neurochirurg/orthopeed;
  3. tijd tussen aanvraag MRI en uitvoeren MRI;
  4. Aantal dagen tussen operatie-indicatie door operateur en operatie.
 2. Ziektespecifieke functionaliteit.
 3. Pijnintensiteit.
 4. Richtlijn of protocol bij Herniachirurgie:
  1. Tromboseprofylaxe;
  2. antibiotische profylaxe.
 5. Lumbale heroperaties binnen 30 dagen.

Werkwijze

Om een nieuwe evidence-based richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van het lumbosacraal radiculair syndroom te realiseren was een volledig herzieningstraject nodig van de consensusrichtlijn uit 1995 met bijzondere aandacht voor de onderbouwing van de richtlijn met bewijs uit de literatuur.

 

Voorafgaand aan de eerste werkgroepvergadering is met de voorzitter en de vice-voorzitter besproken wat in hun optiek belangrijke knelpunten waren.

In de eerste werkgroepvergadering zijn deze knelpunten besproken, aangevuld en geprioriteerd. In deze vergadering zijn vier subgroepen gevormd die zich bezig zouden houden met respectievelijk de acute fase, de conservatieve behandeling, de invasieve behandeling en de nabehandeling/revalidatie/werkhervatting. Per subwerkgroep is een subgroepvoorzitter benoemd. De werkgroepleden werden opgeroepen om eventuele aanvullende knelpunten na de vergadering door te geven aan de subgroepvoorzitters.

 

In de tweede werkgroepvergadering zijn de knelpunten (voorlopig) vastgesteld en uitgangsvragen geformuleerd. In de derde vergadering zijn de knelpunten en uitgangsvragen definitief vastgesteld.

De belangrijkste inhoudelijke en projectmatige criteria die gehanteerd zijn bij het selecteren van de definitieve uitgangsvragen zijn:

-                 relevante nieuwe ontwikkelingen sinds de totstandkoming van de vorige richtlijn

-                 variatie in zorg

-                 omvang en ernst van ervaren problematiek

-                 aantal uitgangsvragen

-                 haalbaarheid

 

Wetenschappelijke bewijsvoering

De aanbevelingen uit deze richtlijn zijn zo veel mogelijk gebaseerd op bewijs uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Relevante artikelen werden gezocht door het verrichten van systematische zoekacties in de Cochrane Library en Medline. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de uitgangsvragen waarvoor gezocht is en de belangrijkste zoektermen per vraag. Incidenteel is ook gezocht in andere databases zoals Cinahl en Embase. De geraadpleegde periode beslaat voor de meeste hoofdstukken de afgelopen 10 jaar.

 

Als trefwoorden voor de patiëntenpopulatie werden in Medline gebruikt:

De gecontroleerde trefwoorden: 

"Intervertebral-Disk"/ all subheadings or

"Intervertebral-Disk-Displacement"/ all subheadings or

"Intervertebral-Disk-Chemolysis"/ all subheadings or

"Sciatica"/ all subheadings or

"Sciatic-Neuropathy"/ all subheadings and ("Hernia"/ all subheadings or "Lumbar-Vertebrae"/ all subheadings)

 

De vrije teksttermen die in titel of abstract zijn gezocht:

(radicul* near5 syndrome?) or

(herniat* near dis??) or

(herni* near pulposi*) or

(herni* near lumb*) or

((lumbar or vertebrae) and hernia* and (disc?? or prolapse?)) or

 (((lumbosacral or lumbar) near5 radiculopathy) or radiculitis) in ti,ab

 

(de operator “near5” geeft aan dat de termen in een zin moeten staan en dat de woordafstand in de zin uit maximaal 5 woorden bestaat).

 

Ook werden artikelen geselecteerd uit referentielijsten van reeds gevonden artikelen. Tevens werden andere richtlijnen aangaande hernia geraadpleegd.

De artikelen werden geselecteerd op grond van de volgende criteria: (a) overwegend Engelstalige, Duitstalige, of Nederlandstalige publicaties en (b) gepubliceerd als ‘full paper’. (c) studietype.

Artikelen van matige of slechte kwaliteit werden uitgesloten. Na deze selectie bleven de artikelen over die als onderbouwing bij de verschillende conclusies in de richtlijn staan vermeld. De geselecteerde artikelen zijn vervolgens gegradeerd naar de mate van bewijs, waarbij de indeling is gebruikt zoals te zien is in onderstaande tabel.

De beschrijving en beoordeling van de verschillende artikelen staan in de verschillende teksten onder het kopje “samenvatting van de literatuur”. De literatuur is samengevat in een conclusie, waarbij het niveau van het relevante bewijs is weergegeven.

 

De leden van de werkgroep hebben de gevonden literatuur geselecteerd en beoordeeld op kwaliteit en inhoud. De resultaten van de individuele onderzoeken zijn samengevat in evidencetabellen. De items waarop de literatuur beoordeeld is, zijn van tevoren vastgesteld. De ingevulde evidencetabellen zijn per onderwerp opgenomen in bijlage 2.

Na beoordeling van de literatuur zijn de conceptteksten geschreven volgens een vast format, zoals hieronder beschreven.

Opbouw van de richtlijn

Elk hoofdstuk van de richtlijn is volgens een vast stramien opgebouwd, dat hieronder is weergegeven. Het doel hiervan is om de richtlijn transparant te laten zijn, zodat elke gebruiker kan zien op welke literatuur en overwegingen bepaalde aanbevelingen zijn gebaseerd.

 

Inleiding

In de inleiding van elk hoofdstuk wordt aangegeven op welke vragen het hoofdstuk een antwoord geeft.

 

Samenvatting van de literatuur

De antwoorden op de uitgangsvragen (derhalve de aanbevelingen in deze richtlijn) zijn voor zover mogelijk gebaseerd op gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. De geselecteerde artikelen zijn door de schrijvende werkgroepleden beoordeeld op kwaliteit van het onderzoek en gegradeerd naar mate van bewijs, waarbij onderstaande indeling is gebruikt.

 

Indeling van methodologische kwaliteit van individuele studies

 

Interventie

Diagnostisch accuratesse onderzoek

Schade/bijwerkingen*, etiologie, prognose

A1

Systematische review van tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau

A2

Gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit van voldoende omvang

Onderzoek ten opzichte van een referentietest (een ‘gouden standaard’) met tevoren gedefinieerde afkapwaarden en onafhankelijke beoordeling van de resultaten van test en gouden standaard, betreffende een voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten die allen de index- en referentietest hebben gehad

Prospectief cohortonderzoek van voldoende omvang en follow-up, waarbij adequaat gecontroleerd is voor ‘confounding’ en selectieve follow-up voldoende is uitgesloten.

B

Vergelijkend onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 (hieronder valt ook patiënt-controle onderzoek, cohort-onderzoek)

Onderzoek ten opzichte van een referentietest, maar niet met alle kenmerken die onder A2 zijn genoemd

Prospectief cohortonderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 of retrospectief cohortonderzoek of patiënt-controle onderzoek

C

Niet-vergelijkend onderzoek

D

Mening van deskundigen

* Deze classificatie is alleen van toepassing in situaties waarin om ethische of andere redenen gecontroleerde trials niet mogelijk zijn. Zijn die wel mogelijk dan geldt de classificatie voor interventies.

 

Voor gerandomiseerd vergelijkend onderzoek op het gebied van therapie voor patiënten met een lumbosacraal radiculair syndroom waarin om ethische of andere redenen blindering van de patiënt niet mogelijk is (bedrust, vroeg vs laat opereren), is een A2-classificatie gebruikt als deze studies ondanks de enkele blindering methodologisch optimaal waren uitgevoerd.

 

Conclusie

Het wetenschappelijk materiaal is samengevat in een conclusie, waarbij het niveau van het meest relevante bewijs is weergegeven. Hiervoor is onderstaande indeling gehanteerd:

 

Niveau van conclusies

 

Conclusie gebaseerd op

1

Onderzoek van niveau A1 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2

2

1 onderzoek van niveau A2 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B

3

1 onderzoek van niveau B of C

4

Mening van deskundigen

 

Overige overwegingen

Voor het komen tot een aanbeveling zijn er naast het wetenschappelijk bewijs ook andere aspecten van belang zoals het patiëntenperspectief, organisatorische aspecten en kosten. Deze worden besproken onder het kopje ‘overige overwegingen’.

 

Aanbeveling

De uiteindelijk geformuleerde aanbeveling is het resultaat van de wetenschappelijke conclusie, waarbij de overige overwegingen in acht worden genomen.

 

Literatuur

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een literatuurlijst van de in dat hoofdstuk aangehaalde referenties.

 

Commentaarfase

De conceptrichtlijn is ter commentaar voorgelegd aan de deelnemende verenigingen en organisaties en geplaatst op de website van het CBO. Na verwerking van het commentaar is de richtlijn door de werkgroep vastgesteld, en ter authorisatie aan de verenigingen voorgelegd.

 

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.