Eigenaar en initiatief

De richtlijnen in de richtlijnendatabase worden ontwikkeld door medisch specialisten en geautoriseerd door wetenschappelijke verenigingen. Zij zijn dan ook de eigenaar van de inhoud van de richtlijnen. De tekst uit deze publicaties mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën of enige andere manier, echter uitsluitend na voorafgaande toestemming van de uitgever. Toestemming voor gebruik van tekst(gedeelten) kunt u schriftelijk of per e-mail en uitsluitend bij de uitgever aanvragen.

  

De eigenaar van de richtlijnendatabase (het systeem waarmee de richtlijnen worden ontsloten) zijn de wetenschappelijke verenigingen. Zij geven het dagelijks beheer uit handen aan het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

 

De ontwikkeling van de richtlijnendatabase werd uitgevoerd door IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en het Kennisinstituut in opdracht van de Commissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit, waarin alle wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigd zijn.

  • De commissie richtlijnen is een adviescommissie van de Raad Kwaliteit van de Federatie van Medsich Specialisten.

  • Het Kennisinstituut is een expertisecentrum. Het adviseert en ondersteunt wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten bij de ontwikkeling en toepassing van kwaliteitsinstrumenten en (geïntegreerd) kwaliteitsbeleid. Het Kennisintituut is een zelfstandig onderdeel van de Federatie van Medisch Specialisten.