Aanmelden en publiceren richtlijnen/ modules

Aanmelden richtlijn of module voor database

 

‘Aanmelding’ nieuwe of herziene richtlijn*

 1. Geef als de autorisatiefase start aan info@richtlijnendatabase.nl door wat de vermoedelijke autorisatiedatum is van uw richtlijn. Dan plannen wij het publiceren van de richtlijn.
 2. Om uw richtlijn ‘aan te melden’ stuurt u de richtlijn en toebehoren in een uploadformat aan ons toe. Het format moet worden ingevuld per module. Referenties, kennishiaten, indicatoren en/of andere relevante items (zoals, bijlagen, patiëntenfolders, hyperlinks etc.) dienen separaat te worden aangeleverd. 
  In het FORMAT met Voorbeeldteksten wordt beschreven wat per kopje wordt bedoeld. U kunt met dit document werken. Het is echter ook mogelijk vanuit het blanco-format verder te werken (FORMAT blanco).


Richtlijnen dienen aan onderstaande kwaliteitscriteria te voldoen:

 • Actuele richtlijn
 • Modulair opgebouwd
 • Systematisch naar literatuur gezocht en geselecteerd
 • Autorisatie door relevante wetenschappelijke verenigingen
 • Akkoord van de Patiëntenfederatie. Dit wordt gegeven wanneer er voldoende aandacht voor het patiëntenperspectief/patiëntenparticipatie is.*

* (vereist voor richtlijnen waarbij het ontwikkel-/herzieningstraject na 1 september 2014 startte).

 

Deze criteria zijn in 2015 vastgesteld door de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten. Mocht de richtlijn niet voldoen aan de criteria dan ontvangt u daar zo spoedig mogelijk bericht over, zie onderstaande opties.

Optie A: De richtlijn voldoet aan de criteria voor opname in de Richtlijnendatabase:

 1. U als initiatiefnemer ontvangt een bericht over het opnemen van de richtlijn in de Richtlijnendatabase.
 2. De voorzitter van de werkgroep wordt – als vertegenwoordiger van de initiatiefnemende wetenschappelijke vereniging - gevraagd de richtlijn na invoering, en voordat deze online wordt gezet, te controleren. Hij/zij ontvangt hiervoor instructies.
 3. Na akkoord van de voorzitter wordt de richtlijn online gezet. De richtlijn is dan voor iedereen zichtbaar.
 4. Indien u behoefte heeft aan (1) het plaatsen van een nieuwsbericht op de Richtlijnendatabase en/of (2) het sturen van notificaties naar specifieke doelgroepen kunt u dat aangeven.

 

Optie B: De richtlijn voldoet niet aan de criteria voor opname in de Richtlijnendatabase:

 1. U kunt uw richtlijn in zijn geheel als PDF laten uploaden indien deze vergezeld wordt door een verbeterplan.
 2. Het verbeterplan bevat vaste elementen als tijdspad, betrokkenheid andere verenigingen, systematisch zoeken, modulaire opbouw en patiëntenparticipatie. Uit het tijdspad moet blijken dat binnen 5 jaar na de laatste autorisatiedatum de nieuwe richtlijn gereed is (=verbeterplan uitgevoerd).
 3. Indien uit het verbeterplan blijkt dat nog niet aan alle criteria wordt voldaan of dat er twijfel is over de mate waarin de richtlijn aan de criteria gaat voldoen, besluit de Adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit (Federatie Medisch Specialisten) over opname.
 4. Indien einddatum van het verbeterplan verloopt, wordt de pagina/richtlijn/pdf verwijderd van de Richtlijnendatabase.

 

*)  bovenstaande geldt ook voor (een) module(s)