Nieuwe richtlijn Beeldvorming met ioniserende straling

Nieuwe richtlijn Beeldvorming met ioniserende straling

Er is een nieuwe richtlijn verschenen met aanbevelingen voor het bevorderen van een heldere dialoog tussen zorgverlener en patiënt over stralingsrisico’s van beeldvorming met röntgenstraling of radioactieve stoffen.

 

Ook beoogt de richtlijn praktijkvariatie bij het gebruik van afscherming van straling te verminderen.

 

Er is veel bekend over de mogelijk schadelijke effecten van ioniserende straling en hoe je daartegen te beschermen. Desalniettemin wordt deze kennis soms verschillend geïnterpreteerd en toegepast bij patiënten die een onderzoek of behandeling ondergaan. Hierdoor zijn er variaties in de informatievoorziening over stralingsrisico’s en de inzet van beschermende maatregelen. Dit kan onnodige ongerustheid bij de patiënt of diens begeleiders teweegbrengen. 

 

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het inschatten van de stralingsrisico’s van verschillende beeldvormende technieken voor patiënt en verzorger/begeleider; 
  • Het informeren van de patiënt en zijn verzorger over stralingsrisico’s;
  • De voor- en nadelen van hulpmiddelen voor extra afscherming van straling en wanneer deze wel en niet gebruikt moeten worden. 

Samenwerking

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF), in samenwerking met een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de klinisch fysici, radiologen, nucleair geneeskundigen, kinderartsen, gynaecologen, radiobiologen en laboranten. Daarnaast zijn een patiëntvertegenwoordiger en een risicocommunicatie-expert geconsulteerd. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid.