Disclaimer

De informatie op deze website en op afgeleide producten van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De wetenschappelijke verenigingen sluiten iedere aansprakelijkheid voor de opmaak en de inhoud van de richtlijnen alsmede voor de gevolgen die de toepassing van de richtlijnen in de patiëntenzorg mocht hebben uit. De Richtlijnendatabase stelt zich daarentegen wel open voor attendering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van de richtlijnen. Men neme daartoe contact op middels e-mail: info@richtlijnendatabase.nl


Juridische betekenis van richtlijnen
Richtlijnen bevatten aanbevelingen van algemene aard. Het is mogelijk dat deze aanbevelingen in een individueel geval niet van toepassing zijn. Er kunnen zich feiten of omstandigheden voordoen waardoor het wenselijk is dat in het belang van de patiënt van de richtlijn wordt afgeweken. Wanneer van een richtlijn wordt afgeweken, dient dit beargumenteerd gedocumenteerd te worden. De toepasbaarheid en de toepassing van de richtlijnen in de praktijk is de verantwoordelijkheid van de behandelende arts.

 

Houderschap richtlijn

De houder van de richtlijn moet kunnen aantonen dat de richtlijn zorgvuldig en met de vereiste deskundigheid tot stand is gekomen. Onder houder wordt verstaan de verenigingen van beroepsbeoefenaren die de richtlijn autoriseren. De richtlijnendatabase draagt zorg voor de ontsluiting van de richtlijn.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de afgeleide producten van deze website berusten bij de houder van de richtlijn. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van richtlijnen (gedeeltelijk) te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten (hierna Kennisinstituut) én de houder van de richtlijn. U kunt een verzoek voor toestemming richten aan het Kennisinstituut, Postbus 19079, 3501 DB Utrecht. Het Kennisinstituut behandelt dit verzoek samen met de relevante houder van de richtlijn.

 

Databankenrecht
De Richtlijnendatabase kwalificeert als een Databank in de zin van de Databankenwet en de Federatie Medisch Specialisten kwalificeert als 'Producent' in de zin van de Databankenwet. Het Databankenrecht zoals neergelegd in de Datankenwet, meer in het bijzonder artikel 2, berust bij de Federatie Medisch Specialisten. Het is zonder toestemming van De Federatie Medisch Specialisten niet toegestaan om ten aanzien van de Richtlijnendatabase handelingen te verrichten als bedoeld in artikel 2 van de Databankenwet. De Federatie Medisch Specialisten behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. Het is evenmin toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de Federatie Medisch Specialisten de Richtlijnendatabase en de inhoud daarvan te gebruiken voor tekst- en datamining als bedoeld in de Databankenwet en de Auteurswet. U kunt een verzoek voor toestemming richten aan het Kennisinstituut, Postbus 19079, 3501 DB Utrecht die namens de Federatie Medisch Specialisten de Richtlijnendatabase beheert. Het Kennisinstituut behandelt uw verzoek samen met de relevante houder(s) van de richtlijn.


Het is toegestaan een deeplink op te nemen op een andere website naar de website www.richtlijnendatabase.nl of naar richtlijnen op deze website. Tevens mag de informatie op deze internetsite wel worden afgedrukt en/of gedownload voor persoonlijk gebruik.

 

Externe links
De website www.richtlijnendatabase.nl bevat hyperlinks naar websites die door andere partijen dan de richtlijnendatabase worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. De Richtlijnendatabase heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

 

Bescherming persoonsgegevens

Door gebruikers verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van de mailservice of de inlogmogelijkheid van www.richtlijnendatabase.nl worden door het Kennisinstituut vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden zonder toestemming niet verstrekt aan derden. Zie voor de wijze waarop het Kennisinstituut uw gegevens verwerkt www.kennisinstituut.nl/privacystatement.

Als u uw Richtlijnendatabase account wilt laten verwijderen, kunt u daartoe een verzoek richten aan info@richtlijnendatabase.nl.